Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9579
Title: Сучасний стан автомобільного транспорту і перспективи розвитку технічної експлуатації автомобілів
Other Titles: Современное состояние автомобильного транспорта и перспективы развития технической эксплуатации автомобилей
Modern carbon transport and prospects for development of automotive technical operations
Authors: Волков, В. П.
Волкова, Т. В.
Волков, Ю. В.
Грицук, І. В.
Volkov, V.
Volkova, T.
Volkov, Y.
Gritsuk, I.
Keywords: автомобільний транспорт;технічна експлуатація автомобілів;технічне обслуговування і ремонт;адаптивна система;індивідуальне технічне обслуговування;інформаційні системи;автомобильный транспорт;техническая эксплуатация автомобилей;техническое обслуживание и ремонт;адаптивная система;индивидуальное обслуживание;информационные системы;automobile transport;technical operation of cars;maintenance and repair;adaptive system;individual maintenance;information systems
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХНТУСГ
Citation: Волков В. П., Волкова Т. В., Волков Ю. В., Грицук І. В. Сучасний стан автомобільного транспорту і перспективи розвитку технічної експлуатації автомобілів. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 16. С. 77-87.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 16
Abstract: Найважливішим ланкою ТЕА є вибір системи технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) РС, яка регулюється комплексом взаємопов'язаних положень і норм, що визначають порядок, організацію, зміст і нормативи проведення робіт із забезпечення працездатності парку автомобілів. Метою дослідження є аналіз сучасного стану АТ і ТЕА і розробка сучасних підходів до контролю технічного стану автомобіля з урахуванням комплексу умов експлуатації. Роглянуто стан і основні системні проблеми автомобільного транспорта в Україні на сучасному етапі. Показано особливості застосування стратегій і тактик сучасної системи ТЕА на автомобільному транспорті загального користування. Викладено основні принципи адаптивної стстеми ТО і Р рухомого складу автомобільного транспорту. На прикладі існуючих систем на транспорті запропоновано нові технології створення інформаційних систем організаційно-функціональної підтримки процесів технічної експлуатації автомобілів на стадіях життєвого циклу. У зв'язку з проведеним аналізом стратегій і тактик ТО і Р РС можливо зробити висновок, що традиційна, сформована на АТЗК протягом багатьох років система ТО і Р, вже не відповідає в цілому сучасним вимогам ТЕА. Її основною перевагою є лише можливість спрогнозувати витрати запасних частин і матеріалів при відсутності сучасних діагностичних систем, а основним недоліком - прийняття рішення про проведення робіт ТО і Р на підставі інформації про пробіг РС. Новим прийомом для АТЗК в сфері технічного контролю стану РС є створення інформаційних систем організаційно-функціональної підтримки процесів експлуатації РС. Впровадження в ТЕА нових базових принципів "адаптивної" системи управління технічним станом автомобіля, ключовим моментом якої, є розробка інформаційно-комунікаційної системи і бази прогнозних моделей, що забезпечують шляхом моніторингу дистанційне отримання необхідної поточної інформації від РС і її обробку, а також вироблення коригувальних впливів.
Важнейшим звеном ТЕА является выбор системы технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) РС, которая регулируется комплексом взаимосвязанных положений и норм, определяющих порядок, организацию, содержание и нормативы проведения работ по обеспечению работоспособности парка автомобилей. Целью исследования является анализ современного состояния АО и ТЕА и разработка современных подходов к контролю технического состояния автомобиля с учетом комплекса условий эксплуатации. Роглянуто состояние и основные системные проблемы автомобильного транспорта в Украине на современном этапе. Показаны особенности применения стратегий и тактик современной системы ТЕА на автомобильном транспорте общего пользования. Изложены основные принципы адаптивной стстемы ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта. На примере существующих систем на транспорте предложены новые технологии создания информационных систем организационно-функциональной поддержки процессов технической эксплуатации автомобилей на стадиях жизненного цикла. В связи с проведенным анализом стратегий и тактик ТО и Р РС можно сделать вывод, что традиционная, сформированная на АТЗК течение многих лет система ТО и Р, уже не отвечает в целом современным требованиям ТЕА. Ее основным преимуществом является только возможность спрогнозировать расходы запасных частей и материалов при отсутствии современных диагностических систем, а основным недостатком - принятие решения о проведении работ ТО и Р на основании информации о пробеге РС. Новым приемом для АТЗК в сфере технического контроля состояния РС является создание информационных систем организационно-функциональной поддержки процессов эксплуатации РС. Внедрение в ТЕА новых базовых принципов "адаптивной" системы управления техническим состоянием автомобиля, ключевым моментом которой является разработка информационно-коммуникационной системы и базы прогнозных моделей, обеспечивающих путем мониторинга дистанционное получение необходимой текущей информации от РС и ее обработку, а также выработки корректирующих воздействий.
The most important part of the TEC is the choice of the system of maintenance and repair (TO and P) of the RS, which is governed by a set of interrelated provisions and norms defining the order, organization, content and standards of work on ensuring the efficiency of the fleet of vehicles. The purpose of the study is to analyze the current state of AT and TEM and to develop modern approaches to control the technical condition of the car, taking into account a set of operating conditions. The state and main system problems of motor transport in Ukraine are considered at the present stage. The peculiarities of application of strategies and tactics of the modern TEC system on the motor transport of general use are shown. The basic principles of the adaptive system of MOT and R of the rolling stock of motor transport are described. On the example of existing systems on transport, new technologies for the creation of information systems for organizational and functional support of the processes of technical operation of cars at the stages of the life cycle are proposed. In connection with the analysis of the strategies and tactics of R & D and R RS it can be concluded that the traditional, formed ATCC for many years, the system of R & D, no longer meets in general the modern requirements of the TEC. Its main advantage is only an opportunity to predict the costs of spare parts and materials in the absence of modern diagnostic systems, and the main drawback - the decision to carry out maintenance works and R on the basis of information about the mileage of the RS. The operating system TO and R is based on the norms [7, 8] and implemented by the technical department of the carrier, which has more than 15 units. RS, which are located in one locality in an enterprise having a separate territory. Carrier less than 15 units. RS solves the relevant issues without creating a technical department, and a self-employed car carrier orders services at service stations or performs such work on its own. In order to control and ensure the technical state of the RS, the scheduled maintenance is maintained in accordance with the norms and standards of its manufacturer, established for normal operating conditions, taking into account information of the OVD system, in particular information obtained by scanning memory of the onboard computer of the RS with special technological means [8]. A new technique for ATZK in the field of technical control of the state of the RS is the creation of information systems for organizational and functional support for the operation of the RS. Introduction of the new basic principles of the "adaptive" system for managing the technical condition of the car in the TEM, the key point of which is the development of the information and communication system and the base of predictive models, which provide by monitoring the remote reception of the necessary current information from the RS and its processing, as well as the development of corrective influences.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9579
Appears in Collections:№ 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf876,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.