Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9560
Title: Розробка динамічної моделі затримок прийняття рішень у логістичних ланцюгах міських вантажних перевезень
Other Titles: Разработка динамической модели задержек принятия решений в логистических цепях городских грузовых перевозок
Development of a dynamic model of decision-making delays in the logistics chains of urban freight traffic
Authors: Кутья, О. В.
Kutiya, O.V.
Keywords: динамічна модель;структурна ідентифікація;параметрична ідентифікація;вантажні перевезення;вантажні перевезення;транспортний процес;затримки в обслуговуванні;заявки на обслуговування;динамическая модель;структурная идентификация;параметрическая идентификация;грузовые перевозки;транспортный процесс;задержки в обслуживании;заявки на обслуживание;dynamic model;structural identification;parametric identification;freight transportation;transport process;service delays;service requests
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХНТУСГ
Citation: Кутья О.В. Розробка динамічної моделі затримок прийняття рішень у логістичних ланцюгах міських вантажних перевезень. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 16. С. 37-47.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 16
Abstract: Розглянуті напрямки застосування методів динамічного моделювання затримок у прийнятті рішень у логістичних ланцюгах міських вантажних перевезень. Основною відмінністю розробленої моделі від раніше відомих, є те, що модель працює в реальному режимі часу і за допомогою інтернет-ресурсів визначає завантаженість ділянок дорожньої мережі або наявність пробок. Задача ідентифікації динамічної математичної моделі затримок у прийнятті рішень у логістичному центрі і транспортному підприємстві при отриманні заявки на перевезення вантажу зводиться до визначення оператора моделі. Під оператором моделі будемо розуміти математичну динамічну модель у вигляді лінійних диференціальних рівнянь другого порядку. Розроблено динамічну модель затримок у прийнятті рішень у логістичних ланцюгах міських вантажних перевезень. У результаті структурної ідентифікації отримано диференціальне рівняння другого порядку і його розв'язок, який дозволяє моделювати динаміку протікання процесу обробки заявок на транспортне обслуговування і сам процес транспортного обслуговування в логістичних ланцюгах. Виконано параметричну ідентифікацію розробленої моделі, отримано вираз для визначення коефіцієнтів підсилення і постійних часу, які входять у математичну модель. Визначено фізичний зміст коефіцієнтів підсилення – це чутливість логістичних ланцюгів і системи в цілому до отримання заявок на обслуговування та характеризується, як запас по продуктивності. Фізичний зміст постійних часу – це інерційні властивості логістичних ланцюгів, які формують затримку в прийнятті рішень на транспортне обслуговування. Показано, що сумарний час доставки вантажу складається із часу знаходження транспортного засобу на маршруті, з урахуванням опору маршруту і часу затримок у всіх логістичних ланцюгах системи.
Рассмотрены направления применения методов динамического моделирования задержек в принятии решений в логистических цепях городских грузовых перевозок. Основным отличием разработанной модели от ранее известных, является то, что модель работает в реальном режиме времени и с помощью интернет-ресурсов определяет загруженность участков дорожной сети или наличие пробок. Задача идентификации динамической математической модели задержек в принятии решений в логистическом центре и транспортном предприятии при получении заявки на перевозку груза сводится к определению оператора модели. Под оператором модели будем понимать математическую динамическую модель в виде линейных дифференциальных уравнений второго порядка. Разработана динамическая модель задержек в принятии решений в логистических цепях городских грузовых перевозок. В результате структурной идентификации получено дифференциальное уравнение второго порядка и его решение, которое позволяет моделировать динамику протекания процесса обработки заявок на транспортное обслуживание и сам процесс транспортного обслуживания в логистических цепях Выполнена параметрическая идентификация разработанной модели, получено выражение для определения коэффициентов усиления и постоянных времени, которые входят в математическую модель. Определен физический смысл коэффициентов усиления - это чувствительность логистических цепей и системы в целом до получения заявок на обслуживание и характеризуется, как запас по производительности. Физический смысл постоянных времени - это инерционные свойства логистических цепей, формирующих задержку в принятии решений на транспортное обслуживание. Показано, что суммарное время доставки груза состоит из времени нахождения транспортного средства на маршруте, с учетом сопротивления маршрута, и времени задержек во всех логистических цепях системы.
The directions of application of methods of dynamic modeling of delays in decision making in logistic chains of urban freight transport are considered. The main difference of the developed model from the previously known, is that the model operates in real time mode and using Internet resources determines the traffic of sections of the road network or the presence of traffic jams. The task of identifying a dynamic mathematical model of delays in decision making at a logistics center and a transport company when receiving an application for the carriage of goods is reduced to the definition of the operator of the model. Under the operator of the model, we will understand the mathematical dynamical model in the form of linear differential equations of the second order. The dynamic model of delays in making decisions in the logistic chains of urban freight transport is developed. As a result of structural identification, the second-order differential equation and its solution are obtained, which allows to simulate the dynamics of the process of handling requests for transport services and the process of transport service itself in logistics chains. The parametric identification of the developed model is fulfilled, an expression is obtained for determiningthe gain and constant time coefficients that are included in the mathematical model. The physical content of the gain coefficients is determined - this is the sensitivity of the logistical circuits and the system as a whole before receiving maintenance requests and is characterized as a stock of performance. The physical content of the boost factor of the logistic system (LS) is the sensitivity of the LS to the performance of transport services. If the gain of the drug is less than one, then applications received in the drug will be in line and the service time will increase significantly. Physical content of constant time - is the inertial properties of logistics chains, which form a delay in the decision making on transport services. The great importance of the constant time of the logistics center suggests that the logistics center has a high degree of inertia in accepting applications and will have a long delay. Physical content of the constant time of a transport enterprise is the time from the fact of transferring an application for transport from the logistics center to the transport enterprise until the time of the beginning of the traffic on the route. Consequently, the value of the constant time of the transport enterprise characterizes the inertia of the transport company, and hence the delay in processing the application. The time of movement of vehicles along the route is also included in the value of the constant time of the transport enterprise. It is shown that the total time of delivery of cargo consists of the time of finding the vehicle in the route, taking into account the resistance of the route and the time delays in all logistics chains of the system.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9560
Appears in Collections:№ 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf702,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.