Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9548
Title: Дослідження закономірностей формування транспортних послуг
Other Titles: Исследование закономерностей формирования транспортных услуг
Research of laws of formation for transport services
Authors: Гаєвський, В. В.
Чуприна, Н. М.
Колесніков, В. П.
Гаркуша, В. В.
Haievskyi, V. V
Chupryna, N. M.
Kolesnikov, V. P.
Garkusha, V. V.
Keywords: транспортна послуга;ринок транспортних послуг;дослідження;управління підприємством;транспортная услуга;рынок транспортных услуг;исследования;управление предприятием;transport service;market of transport services;research;enterprise management
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХНТУСГ
Citation: Гаєвський В. В., Чуприна Н. М, Колесніков В. П., Гаркуша В. В.«Дослідження закономірностей формування транспортних послуг. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 16. С. 6-15
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 16
Abstract: У даній статті розглянуто особливості формування транспортних послуг. Визначено сутність ринку транспортних послуг, його структуру та функції, а також об’єктивні умови його функціонування на теренах національної економіки нашої держави. Надано визначення категорій таких як «ринок транспортних послуг» та «транспортна послуга». На підставі аналізу багатьох наукових робіт узагальнено класифікацію транспортних послуг для відповідної сегментації даного ринку. Розглянуто види конкуренції на ринку транспортних послуг, її вплив на розвиток національної транспортної системи. Також надано пропозицію щодо подальшого розвитку транспортних послуг. Транспорт – як рівноправний суб’єкт ринку порівняно з іншими галузями економіки також має повноцінно вписуватись в ці відносини. Ринкові відносини є невід’ємною складовою всіх галузей економіки нашої держави. Транспорт з урахуванням власної специфіки щодо дотримання об’єктивних законів ринку повинен забезпечувати ефективне функціонування вільного економічного простору України, а також має забезпечувати належну рентабельність підприємств транспортного бізнесу. При здійсненні дослідження стосовно закономірностей формування транспортних послуг є необхідним вибір оптимального виду транспорту для здійснення перевезення. Одним з основних критеріїв при виборі транспорту для пересування товару є його економічна доцільність. Однак, необхідно також виділити ряд інших критеріїв: територіальна доступність; прохідність; енергоефективність; обмеженість в часі (актуально для товарів термінової необхідності, особливо, якщо ці товари є життєво необхідними, в екстремальних умовах, або товари мають швидко вичерпаний термін придатності), чи навпаки, часові рамки не є критичними і час транспортування можливо збільшити за умови задіяння більш економічного та доступного виду транспорту; наявність людського потенціалу та інші. Дані критерії дозволяють змінювати транспортні послуги в залежності від існуючого попиту. Це дозволить уникнути низки проблеми, не лише економічного, але і технічного характеру.
В данной статье рассмотрены особенности формирования транспортных услуг. Определена сущность рынка транспортных услуг, его структуру и функции, а также объективные условия его функционирования на территории национальной экономики государства. Даны определения категорий таких как «рынок транспортных услуг» и «транспортная услуга». На основании анализа многих научных работ обобщены классификации транспортных услуг для соответствующей сегментации данного рынка. Рассмотрены виды конкуренции на рынке транспортных услуг, ее влияние на развитие национальной транспортной системы. Также предоставлено предложение по дальнейшему развитию транспортных услуг. Транспорт – как равноправный субъект рынка, по сравнению с другими отраслями экономики, также полноценно вписывается в эти отношения. Рыночные отношения являются неотъемлемой составляющей всех отраслей государства. Транспорт, с учетом собственной специфики соблюдения объективных законов рынка, должен обеспечивать эффективное функционирование свободного экономического пространства Украины, а также обеспечивать надлежащую рентабельность предприятий транспортного бизнеса. При осуществлении исследования закономерностей формирования транспортных услуг необходим выбор оптимального вида транспорта для осуществления перевозки. Одним из основных критериев при выборе транспорта для передвижения товара является его экономическая целесообразность. Однако, необходимо также выделить ряд других критериев: территориальная доступность; проходимость; энергоэффективность; ограниченность во времени (актуально для товаров срочной необходимости, особенно, если эти товары являются жизненно необходимыми, в экстремальных условиях или товары с коротким сроком годности), или наоборот, временные рамки не являются критическими и время транспортировки возможно увеличить при условии задействования более экономичного и доступного вида транспорта; наличие человеческого потенциала и другие. Данные критерии позволяют трансформировать транспортные услуги в зависимости от существующего спроса. Это позволит избежать ряда проблем, не только экономического, но и технического характера.
This article discusses the features of the formation of the transport services. The essence of the transport services market is determined its structure and functions, as well as the objective conditions of its functioning on the territory of the national economy of the state. The definition of categories is given on the basis of the definitions of eminent as "the market of transport services" and "transport service". Based on the analysis of many works is summarized the classification of transport services for the corresponding segmentation of this market. The types of competition in the market of transport services are considered its influence on the development of the national transport system. А proposal was made to further the development of the transport services. Effective work primarily depends on the availability of different types of transport for freight. In Ukraine, today there is a potential for transportation of goods: cars (various capacities), rail transportation, container transportation, by means of transport of annual and sea transportation, airlines. However, the rolling stock of most types of transport does not always meet the requirements of modern logistics. The main problem is the moral and physical wear of the rolling stock and, in this regard, the economic and environmental impracticability of its use in the transport of goods. Transport is an equal subject of the market compared with other sectors of the also fully fit into these relations. Market relations are an integral part of all sectors of the state economy. Transport taking into account its own specifics of observance of the objective economic laws of the market, should ensure the effective functioning of the free economic space of Ukraine, as well as ensure the proper profitability of the transport business enterprises. At each stage of its development, Ukraine's transport systems are faced with a change in the interconnections that exist in the system. Given the availability of both internal and external reserves, the transport system has a fairly large potential for its development. Each component of the transport system (people involved in the transport process, infrastructure, vehicles) provides its competitiveness. In carrying out research on the regularities of the formation of transport services is the choice of the optimal mode of transport for the transportation. One of the main criteria for choosing a transport vehicle for moving an item is its economic feasibility. However, it is also necessary to highlight a number of other criteria: territorial availability; possibility; energy efficiency; limited time (urgent for urgent necessities, especially if these goods are vital, in extreme conditions, or goods should expire quickly), or vice versa, the time frame is not critical and transportation may be increased provided that more economical and accessible mode of transport; availability of human potential and others. These criteria allow changing transport services depending on existing demand. This will avoid a number of problems, not only economic, but also technological.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9548
Appears in Collections:№ 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf574,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.