Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/928
Title: Підходи щодо вибору об’єкту трансферу в системі технологічного забезпечення соняшнику
Other Titles: Подходы при выборе обьекта трансфера в системе технологического обеспечения подсолнечника
Approaches to the transfer object selection in the system of sunflower technological supply
Authors: Тимчук, В. М.
Бондаренко, Є. С.
Святченко, С. І.
Косенко, Р. О.
Тимчук, С. М.
Осипова, Л. С.
Тымчук, В. М.
Бондаренко, Е. С.
Святченко, С. И.
Косенко, Р. А.
Тымчук, С. М.
Осипова, Л. С.
Tymchuk, V. M.
Bondarenko, Ye. S.
Svyatchenko, S. I.
Kosenko, R. O.
Tymchuk, S. M.
Osipova, L. S.
Keywords: соняшник;об’єкт трансферу;технологія;методологія;подсолнечник;обьект трансфера;технология;методология;sunflower;transfer object;technology;methodology
Issue Date: 2017
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Тимчук В. М., Бондаренко Є. С., Святченко С. І., Косенко Р. О., Тимчук С. М., Осипова Л. С. Підходи щодо вибору об’єкту трансферу в системі технологічного забезпечення соняшнику. Інженерія природокористування. 2017. № 2(8). С. 96-103.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 2(8)
Abstract: Соняшник є незаперечним лідером в аграрному ранговому табелі. Всі розмови і спроби знизити його роль і значення - приречені. Сьогоднішні українські реалії тільки сприяють зростанню актуальність системного підходу щодо соняшнику. З урахуванням додаткових факторів глобалізації, євроінтеграції, кліматичних трансформацій, децентралізації та інших факторів все це має підвищену актуальність в системі реалізації наявного комплексу конкурентних переваг вітчизняного АПК та України в цілому. Дослідження проводили згідно завдань НТП 46 і НТП 47 (2006-2010 рр.), ПНД 41 (2011-2015рр.) і ПНД 44 (2016-2017 рр.) В головній організації ЦНО АПВ Харківської області – Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН. Предметом досліджень були визначені періоди і вектори розвитку вітчизняного олійно-жирового комплексу на рівні соняшнику. При розробці робочих моделей виходили із урахування позицій організації, структурного і ієрархічної побудови систем, формалізації і системного підходу на принципах наскрізній координації. У процесі статистичного аналізу використовували абсолютні та відносні показники динамічних і структурних зрушень, статистичні методи аналізу і прогнозування, табличний і графічний методи представлення результатів. Технології побудовані за принципом операційного листа не в повній мірі відповідають сучасним ринковим вимогам. Технологія, яка базується на традиційній основі із залученням окремих нових (можливо інноваційних) елементів досить важко вписується в процес її комерційного використання. Технології, які не мають адаптованої методології, механізмів і не гарантує отримання задекларованого кінцевого результату досить важко вписується в процес її комерційної реалізації. Успішні технології як цілісні об'єкти трансферу повинні базуватися на принципах стандартизованих сировинних ресурсів і наскрізній координації. При цьому обов'язковим елементом успішної реалізації технології повинна бути інтеграція її продукції в інші галузі і диверсифікація всього спектру продукції. Запропонована методика може бути використана як інструмент моделювання процесів, здійснення їх статистичної перевірки і обґрунтування. Розроблені і виділені методологічні підходи та алгоритми є специфічною науковою продукцією в системі наукового супроводу та консалтингу галузі рослинництва.
Подсолнечник является неоспоримым лидером в аграрном ранговом табеле. Все разговоры и попытки понизить (осмысленно или неосмысленно) его роль и значение – обречены. Сегодняшние украинские реалии только способствуют росту актуальности системного подхода относительно подсолнечника. С учетом дополнительных факторов глобализации, евроинтеграции, климатических трансформаций, децентрализации и других факторов все это имеет повышенную актуальность в системе реализации имеющегося комплекса конкурентных преимуществ отечественного АПК и Украины в целом. Исследования проводили согласно заданий НТП 46 и НТП 47 (2006-2010 гг.), ПНД 41 (2011-2015гг.) и ПНД 44 (2016-2017 гг.) в главной организации ЦНО АПП Харьковской области – Институте растениеводства им. В. Я. Юрьева НААН. Предметом исследований были определены периоды и векторы развития отечественного масло-жирового комплекса на уровне подсолнечника. При разработке рабочих моделей исходили изучета позиций организации, структурного и иерархического построения систем, формализации и системного подхода на принципах сквозной координации. В процесе статистического анализа виспользовали абсолютные и относительные показатели динамичных и структурных сдвигов, статистические методы анализа и прогнозирования, табличный и графический методы представления результатов. Технологии построенные по принципу операционного листа не в полной мере соответствуют современным рыночным требованиям. Технология, которая базируется на традиционной основе с привлечением отдельных новых (возможно инновационных) элементов достаточно трудно вписывается в процес ее комерческого использования. Технологии, которые не имеют адаптированной методологии, механизмов и не гарантирует получение задекларированного конечного результата достаточно трудно вписывается в процес ее комерческой реализации. Успешные технологии как целостные обьекты трансфера должны базироваться на принципах стандартизированных сырьевых ресурсов и сквозной координации. При этом обязательным элементом успешной реализации технологии должна быть интеграция ее продукции в другие отрасли и диверсификация всього спектра продукции. Предложенная методика может быть использована як инструмент моделирования процесов, осуществление их статистической проверки и обоснования. Разработанные и выделенные методологические подходы и алгоритмы являются специфической научной продукцией в системе научного сопровождения и консалтинга отрасли растениеводства.
Sunflower is the undisputed leader on agrarian rank list. All the attempts (deliberate or unintentional) to decrease its role and significance are destined to fail. Today’s Ukrainian realities enhance the escalation of system approach relevance concerning sunflower. Taking into account additional factors of globalization, European integration, climate changes, decentralization and others this has increased relevance in the system of implementation the available competitive advantage complex of domestic agribusiness and Ukraine as a whole. The investigations were held according to tasks at the main organization in Kharkiv region – Crop production Institute named after V.Ya.Yuriev NAAS. The subject matter was defined as periods and vectors of domestic oil-fat complex development at the level of sunflower. Developing the working models we proceeded from taking into account the organization positions, structural and hierarchical system construction, formalization and systematic approach based on cross-sector coordination principles. Absolute and relative indicators of dynamic and structural shifts, statistical analysis and forecasting methods, tabular and graphical result-presenting methods were used in the process of statistical analysis. Technologies built by the operational list principle do not fully meet modern market requirements. Technology based on traditional framework including specific new (possibly innovative) elements causes some difficulties concerning its fitting into the process of commercial use. Technologies without adapted methodology and mechanisms that do not guarantee the declared final result obtaining are quite difficult to fit into its commercial implementation. Successful technologies as integral transfer objects should be based on the principles of standardized raw material resources and cross-sector coordination. At the same time the production integration into other industries and diversification of the entire product range should be the mandatory element of successful implementation. The proposed methodology can be used as a tool for process modeling and realization of their statistical verification and substantiation. Developed and singled out methodological approaches and algorithms are the specific scientific production in the system of the crop sector scientific support and consulting.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/928
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 2 (8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf770,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.