Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9020
Title: Оцінка інтелектуальних якостей автомобілів
Other Titles: Оценка интеллектуальных качеств автомобилей
Assessment of intellectual the qualities of the cars
Authors: Мигаль, В. Д.
Лебедєв, А. Т.
Шуляк, М. Л.
Калінін, Є. І.
Мигаль, В. Д.
Лебедев, А. Т.
Шуляк, М. Л.
Калинин, Е. И.
Myhal, V. D.
Lebedev, А. T.
Shuliak, V. L.
Kalynyn, E. I.
Keywords: автомобільний транспорт;інтелектуальний рівень;класифікація автомобілів;ресурс автомобіля;ефективність використання;автомобильный транспорт;интеллектуальный уровень;классификация автомобилей;ресурс автомобиля;эффективность использования;road transport;intellectual level;car classification;car resource;efficiency of use
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Мигаль В. Д., Лебедєв А. Т., Шуляк М. Л., Калінін Є. І. Оцінка інтелектуальних якостей автомобілів. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 15. С. 213-228.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 15
Abstract: Автомобільний транспорт є найважливішим сектором української економіки, який обслуговує практично всі галузі господарювання та верстви населення, сприяє зростанню якості мобільності населення. Розглянуті технічні й інтелектуальні рівні створюваних автомобілів, завдання, які вирішуються при проектуванні автомобілів, якості їх втілення при виготовленні та реалізації в процесі експлуатації. Наведена модель технічних рівнів створюваних автомобілів та виконана класифікація їх рівнів за типами автомобілів. Проаналізовано склад телематичних систем, які визначають інтелектуальні якості автомобіля. Показано, що проектний інтелектуальний рівень автомобіля є основною експлуатаційною якістю, тому що він у цілому визначає технічну й екологічну надійність автомобіля. Якщо автомобіль не має необхідних інтелектуальних якостей, то він не може бути ефективно використаний. Виконано статистичний аналіз ресурсів автомобілів і двигунів внутрішнього згоряння різного інтелектуального рівня й показано, що їх ресурси знаходяться у приблизно у лінійній залежності від інтелектуального рівня. Ресурс автомобіля високого інтелектуального рівня на 200-260 тисяч кілометрів пробігу може перевищувати ресурс автомобіля традиційного рівня. Автомобілі, які не мають достатнього інтелектуального рівня не можуть бути ефективно використані, особливо у разі перевезень на далекі відстані. Виконана класифікація автомобілів за їх інтелектуальним рівнем та показано, що ресурс автомобілів підвищується по мірі підвищення їх інтелектуального рівня у разі виконання всіх вимог щодо їх технічної експлуатації. Повна реалізація інтелектуальних якостей автомобіля вимагає високого рівня розвитку дорожньої інфраструктури, інтелектуальних транспортних систем та ефективного технічного обслуговування відповідно до вимог виробника автомобіля.
Автомобильный транспорт является важнейшим сектором украинской экономики, который обслуживает практически все отрасли хозяйства и слои населения, способствует росту качества мобильности населения. Рассмотрены технические и интеллектуальные уровни создаваемых автомобилей, задачи, решаемые при проектировании автомобилей, качества их воплощения при изготовлении и реализации в процессе эксплуатации. Приведенная модель технических уровней создаваемых автомобилей и выполнена классификация их уровней по типам автомобилей. Проанализирован состав телематических систем, которые определяют интеллектуальные качества автомобиля. Показано, что проектный интеллектуальный уровень автомобиля является основным эксплуатационным качеством, так как он в целом определяет техническую и экологическую надежность автомобиля. Если автомобиль не имеет необходимых интеллектуальных качеств, то он не может быть эффективно использован. Выполнен статистический анализ ресурсов автомобилей и двигателей внутреннего сгорания различного интеллектуального уровня и показано, что их ресурсы находятся в приблизительно в линейной зависимости от интеллектуального уровня. Ресурс автомобиля высокого интеллектуального уровня на 200-260 тысяч километров пробега может превышать ресурс автомобиля традиционного уровня. Автомобили, которые не имеют достаточного интеллектуального уровня, не могут быть эффективно использованы, особенно в случае перевозок на дальние расстояния. Выполнена классификация автомобилей по их интеллектуальным уровнем и показано, что ресурс автомобилей повышается по мере повышения их интеллектуального уровня в случае выполнения всех требований по их технической эксплуатации. Полная реализация интеллектуальных качеств автомобиля требует высокого уровня развития дорожной инфраструктуры, интеллектуальных транспортных систем и эффективного технического обслуживания в соответствии с требованиями производителя автомобиля.
Automobile transport is the most important sector of the Ukrainian economy, which serves virtually all sectors of the economy and segments of the population, contributes to the growth of the quality of population mobility. The technical and intellectual levels of the cars produced are considered, problems solved in the design of cars, the quality of their implementation in the manufacture and implementation during operation. The given model of the technical levels of the cars being created and the classification of their levels according to the types of cars is made. The composition of telematic systems that determine the intellectual qualities of the car is analyzed. It is shown that the design intellectual level of the car is the main operational quality, as it generally determines the technical and environmental reliability of the car. If a car does not have the necessary intellectual qualities, then it cannot be used effectively. A statistical analysis of the resources of automobiles and internal combustion engines of various intellectual levels was carried out and it was shown that their resources are directly dependent on the intellectual level. The resource of a car of a high intellectual level by 200-260 thousand kilometers can exceed the resource of a car of no intellectual level. Cars that do not have a sufficient intellectual level cannot be used effectively, especially in the case of long-distance transport. The classification of cars according to their intellectual level is made and it is shown that the resource of cars increases as their intellectual level increases in the case of meeting all the requirements for their technical operation. Full implementation of the intellectual qualities of the car requires a high level of development of road infrastructure, intelligent transport systems and effective maintenance in accordance with the requirements of the car manufacturer.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9020
ISSN: 2311-441Х
Appears in Collections:№ 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf867,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.