Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9009
Title: Особливості мінливості розмірних характеристик зерна кукурудзи
Other Titles: Особенности изменчивости размерных характеристик зерна кукурузы
Features of the variability of the dimensional characteristics of corn grain
Authors: Нанка, О. В.
Бакум, М. В.
Ієвлєв, І. І.
Нагорний, С. А.
Семенцов, В. В.
Бойко, Д. І.
Нанка, А. В.
Бакум, М. В.
Иевлев, И. И.
Нагорный, С. А.
Семенцов, В. В.
Бойко, Д. И.
Nanka, A. V.
Bakum, M. V.
Ievlev, I. I.
Nagorny, S. A.
Sementsov, V. V.
Boyko, D. I.
Keywords: особливості мінливості розмірних характеристик;товщина;ширина;довжина;зерна кукурудзи;середній об’єм;еквівалентний діаметр;особенности изменчивости размерных характеристик;толщина;ширина;длина;зерна кукурузы;средний объем;эквивалентный диаметр;features of variability of dimensional characteristics;thickness;width;length;corn grain;average volume;equivalent diameter
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Нанка О. В., Бакум М. В., Ієвлєв І. І., Нагорний С. А., Семенцов В. В., Бойко Д. І. Особливості мінливості розмірних характеристик зерна кукурудзи. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 15. С. 134-141.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 15
Abstract: Особливості мінливості розмірних характеристик зернових матеріалів оцінювали геометричними розмірами: товщиною, шириною та довжиною їх компонентів, середнім значенням, середньоквадратичним відхиленням та коефіцієнтом варіації кожного з них. Вихідним матеріалом для досліджень було зерно кукурудзи Солом’янської 298 СВ, урожаю 2016 р; кукурудзи Подих МВ, урожаю 2017 р. і кукурудзи ПР 39А50, урожаю 2017 р. Найменше розсіювання величиною 2,34 мм (від 1,99 до 4,58 мм) має товщина зерна кукурудзи Подих МВ. Середнє значення товщини найменше у зерна кукурудзи ПР 39 А 50 і становить 3,21 мм, а найбільше – у зерна кукурудзи Солом’янська 298 СВ. Закономірність мінливості ширини зерна досліджуваної кукурудзи не суттєво відрізняється від мінливості товщини. За абсолютними значеннями найменшу різницю середніх значень ширини і товщини 0,1 мм має зерно кукурудзи Солом’янської 298 СВ, а найбільшу – 2,07 мм зерно кукурудзи ПР 39А50. Величина розсіювання довжини досліджуваного зерна кукурудзи відрізняється не суттєво і змінюється в межах від 3,49 мм до 7,89 мм. Усереднені значення товщини, ширини та довжини досліджуваного зерна кукурудзи відрізняються за величиною, що відповідає їх зубоподібній формі: найменша товщина – 3,85 мм, ширина – 4,80 мм і найбільша довжина – 5,93 мм. Середньоквадратичні відхилення для усереднених розмірів зерна змінюються від 0,28 мм для довжини, 0,45 мм для ширини і до 1,07 мм для товщини. Це визначає зміну коефіцієнтів варіації середніх розмірів досліджуваного зерна кукурудзи від 4,70 % для довжини, 9,38 % для ширини і до 27,83 % для товщини. Середній об’єм та еквівалентний діаметр зернин кукурудзи Подих МВ і ПР 39А50 відрізняються, відповідно, на 16,62 мм3 і 0,19 мм, та є значно меншими від зерна кукурудзи Солом’янської 298 СВ. Усереднене значення об’єму однієї зернини досліджуваного зерна кукурудзи становить 237,03 мм3, а еквівалентний діаметр 7,65 мм.
Особенности изменчивости размерных характеристик зерновых материалов оценивали геометрическими размерами: толщиной, шириной и длиной их компонентов, средним значением, среднеквадратичным отклонением и коэффициентом вариации каждого из них. Исходным материалом для исследований было зерно кукурузы Соломенской 298 СВ, урожая 2016 г.; кукурузы Дыхание МВ, урожая 2017 и кукурузы ПР 39А50, урожая 2017 Меньше рассеивания величиной 2,34 мм (от 1,99 до 4,58 мм) имеет толщина зерна кукурузы Дыхание МВ. Среднее значение толщины меньше у зерна кукурузы ПР 39 50 и составляет 3,21 мм, а больше всего - у зерна кукурузы Соломенская 298 СВ. Закономерность изменчивости ширины зерна исследуемой кукурузы не существенно отличается от изменчивости толщины. По абсолютным значениям наименьшую разницу средних значений ширины и толщины 0,1 мм имеет зерно кукурузы Соломенской 298 СВ, а наибольшую - 2,07 мм зерно кукурузы ПР 39А50. Величина рассеивания длины исследуемого зерна кукурузы отличается не существенно и изменяется в пределах от 3,49 мм до 7,89 мм. Усредненные значения толщины, ширины и длины исследуемого зерна кукурузы отличаются по величине, соответствующей их зубоподобное форме: наименьшая толщина - 3,85 мм, ширина - 4,80 мм и максимальная длина - 5,93 мм. Среднеквадратичные отклонения для усредненных размеров зерна изменяются от 0,28 мм для длины, 0,45 мм для ширины и до 1,07 мм для толщины. Это определяет изменение коэффициентов вариации размеров исследуемого зерна кукурузы от 4,70% для длины, 9,38% для ширины и до 27,83% для толщины. Средний объем и эквивалентный диаметр зерен кукурузы Дыхание ГО и ПР 39А50 отличаются, соответственно, на 16,62 мм 3 и 0,19 мм, и значительно меньше от зерна кукурузы Соломенской 298 СВ. Усредненное значение объема одной зерна исследуемого зерна кукурузы составляет 237,03 мм 3, а эквивалентный диаметр 7,65 мм.
The peculiarities of the variability of the dimensional characteristics of grain materials were estimated by their geometrical dimensions: thickness, width, and length of their components, average value, standard deviation, and coefficient of variation of each of them. The starting material for the research was the corn grain Solomenskaya 298 NE, harvest 2016; Corn Breath MW, harvest 2017 and corn PR 39A50, harvest 2017 Less dispersion of 2.34 mm (from 1.99 to 4.58 mm) has the thickness of a corn grain. Respiration MV. The average thickness is less in corn grain PR 39 50 and is 3.21 mm, and most of all - in corn grain Solomenskaya 298 CB. The regularity of the variability of the grain width of the studied corn is not significantly different from the variability of the thickness. In absolute values, the smallest difference in average values of width and thickness of 0.1 mm is the corn grain of Solomenskaya 298 CB, and the largest - 2.07 mm corn grain PR 39A50. The size of the dispersion of the length of the studied corn grain does not differ significantly and varies from 3.49 mm to 7.89 mm. The averaged values of the thickness, width, and length of the studied corn grain differ in the size corresponding to their tooth-like form: the smallest thickness is 3.85 mm, width is 4.80 mm, and the maximum length is 5.93 mm. Standard deviations for average grain sizes vary from 0.28 mm for length, 0.45 mm for width and up to 1.07 mm for thickness. This determines the change in the coefficient of variation of the sizes of the studied corn grain from 4.70% for the length, 9.38% for the width and up to 27.83% for the thickness. The average volume and equivalent diameter of corn kernels. The breath of GO and PR 39A50 differ, respectively, by 16.62 mm 3 and 0.19 mm, and significantly less from the corn grain of Solomenskaya 298 CB.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9009
ISSN: 2311-441Х
Appears in Collections:№ 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf647,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.