Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9008
Title: Аналіз можливостей creo parametric
Other Titles: Анализ возможностей creo parametric
Analysis of the possibilities of creo parametric
Authors: Колєснік, І. В.
Калінін, Є. І.
Лупенко, В. В.
Колесник, И. В.
Калинин, Е. И.
Лупенко, В. В.
Kolesnik, I.
Kalinin, E.
Lupenko, V.
Keywords: графічна система;машинобудівна галузь;Solid Works;Creo Parametric;CAD-дані;графическая система;машиностроительная отрасль;Solid Works;Creo Parametric;CAD-данные;graphic system;engineering industry;Solid Works;Creo Parametric;CAD data
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Колєснік І. В. Калінін Є. І. Лупенко В. В. Аналіз можливостей creo parametric. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 15. С. 128-133.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 15
Abstract: У статті проведено аналіз можливостей графічної системи Creo Parametric в порівнянні з іншими програмними продуктами. Розглянуті особливості роботи зі складанням повнофункціональної CAD-системи NX, отримання тривимірної моделі деталі в системі SolidWorks. Проведено аналіз областей використання таких графічних систем як CAD-система NX, CATIA. Досліджено принцип побудови 3D моделі в системі T-FLEX CAD. Проаналізовано можливості, підходи і принципи роботи додатків графічної системи Creo Parametric. Для підвищення продуктивності і якості роботи в графічних системах необхідно кожну з них використовувати в тих галузях промисловості, в яких вони забезпечують явну перевагу. У машинобудівній галузі вигідніше застосування CAD-системи Creo Parametric через її можливостей поєднувати в собі два підходи - параметричне і пряме моделювання, зручності роботи з невеликими додатками, а також підтримки імпорту форматів з САПР інших виробників. Порівняння можливостей Creo Parametric з можливостями будь-який інший 3D CAD-системи призводить до розуміння причин вибору даної графічної системи 500000 конструкторами та інженерами в більш ніж 40000 компаніях у всьому світі. Жодна з CAD-систем не має таких можливостей, якостей, як та сукупність достоїнств, яку надає Creo Parametric [1]. Наприклад, повнофункціональна CAD-система NX, одна з провідних 3D-моделлер, пропонує при роботі зі складанням завантажити її в полегшеному форматі (відбувається автоматично) і намалювати вікно навколо необхідних для проектування деталей. Таким чином, створюється робоча зона, не потрібно розробнику зберігати в пам'яті назви компонентів. Потім завантажуються CAD-дані, необхідні для проектування. Одночасна робота над проектом великої кількості конструкторів поки можлива тільки для кораблебудівних рішень [2]. Метою даної роботи є аналіз можливостей графічної системи Creo Parametric в порівнянні з іншими програмними продуктами. Розглянуто особливості роботи зі складанням повнофункціональної CAD-системи NX, отримання тривимірної моделі деталі в системі SolidWorks. Проведено аналіз областей використання таких графічних систем як CAD-система NX, CATIA.
В статье проведен анализ возможностей графической системы Creo Parametric по сравнению с другими программными продуктами. Рассмотрены особенности работы со сборкой полнофункциональной CAD-системы NX, получения трехмерной модели детали в системе SolidWorks. Проведен анализ областей использования таких графических систем как CAD-система NX, CATIA. Исследован принцип построения 3D модели в системе T-FLEX CAD. Проанализированы возможности, подходы и принципы работы приложений графической системы Creo Parametric. Для повышения производительности и качества работы в графических системах необходимо каждую из них использовать в тех областях промышленности, в которых они обеспечивают явное преимущество. В машиностроительной отрасли более выгодно применение CAD-системы Creo Parametric из-за ее возможностей сочетать в себе два подхода – параметрическое и прямое моделирование, удобства работы с небольшими приложениями, а также поддержки импорта форматов из САПР других производителей. Сравнение возможностей Creo Parametric с возможностями любой другой 3D CAD-системы приводит к пониманию причин выбора данной графической системы 500000 конструкторами и инженерами в более чем 40 000 компаниях по всему миру. Ни одна из CAD-систем не имеет таких возможностей, качеств, как и совокупность достоинств, которую предоставляет Creo Parametric [1]. Например, полнофункциональная CAD-система NX, одна из ведущих 3D-моделлер, предлагает при работе с составлением загрузить ее в облегченном формате (происходит автоматически) и нарисовать окно вокруг необходимых для проектирования деталей. Таким образом, создается рабочая зона, не нужно разработчику хранить в памяти названия компонентов. Затем загружаются CAD-данные, необходимые для проектирования. Одновременная работа над проектом большого количества конструкторов пока возможна только для кораблестроительных решений [2]. Целью данной работы является анализ возможностей графической системы Creo Parametric по сравнению с другими программными продуктами. Рассмотрены особенности работы с составлением полнофункциональной CAD-системы NX, получения трехмерной модели детали в системе SolidWorks. Проведен анализ областей использования таких графических систем как CAD-система NX, CATIA.
Stato has carried out an analysis of the graphical Creo Parametric systems in various programs with the latest software. Look at the special features of robots with the addition of the full-featured CAD system NX, designed for the trivial model details in the SolidWorks system. An analysis of areas of such graphic systems such as CAD-system NX, CATIA has been carried out. Dosdzhdzheno principle draw 3D models in the system T-FLEX CAD. Analyzed are motives, ideas and principles of robotics in graphical Creo Parametric systems. In order to create productivity and robustness in graphical systems, it is necessary to use them in quiet areas of quietness, in a stench of wickedness, to protect yourself. At the Branch mashinobudіvnіy vigіdnіshe zastosuvannya CAD-systems through Creo Parametric її mozhlivostey poєdnuvati in sobі two pіdhodi - the parametrization i directly modelyuvannya, zruchnostі robots s is small dodatkami and takozh pіdtrimki іmportu formatіv of CAD іnshih virobnikіv. Comparing the capabilities of Creo Parametric with the capabilities of any other 3D CAD system leads to an understanding of the reasons for choosing this graphic system with 500,000 designers and engineers in more than 40,000 companies around the world. None of CAD systems has such features as qualities, as well as the set of advantages provided by Creo Parametric [1]. For example, a full-featured CAD system, NX, one of the leading 3D modelers, offers you to download it in a lightweight format (done automatically) when working with the assembly, and draw a window around the parts needed for designing. Thus, a work area is created without the developer having to store component names in the memory. The CAD data needed for design are then loaded. Simultaneous work on the design of a large number of designers is still possible only for shipbuilding solutions [2]. The purpose of this work is to analyze the capabilities of the graphical system Creo Parametric in comparison with other software products. The peculiarities of work with the compilation of full-featured CAD-system NX, obtaining a three-dimensional detail model in the SolidWorks system are considered. The analysis of areas of use of such graphic systems as CAD-system NX, CATIA.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9008
ISSN: 2311-441Х
Appears in Collections:№ 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf654,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.