Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9006
Title: Реалізація інформаційно-програмного комплексу при оцінці технічного стану автомобіля
Other Titles: Реализация информационно-программного комплекса при оценке технического состояния автомобиля
Implementation information program complex in assessing the technical condition of a car
Authors: Волков, В. П.
Грицук, І. В.
Волкова, Т. В.
Грицук, Ю. В.
Волков, Ю. В.
Волков, В. П.
Грицук, И. В.
Волкова, Т. В.
Грицук, Ю. В.
Волков, Ю. В.
Volkov, V.
Gritsuk, I.
Volkova, T.
Gritsuk, Y.
Volkov, Y.
Keywords: моніторинг;параметри технічного стану;транспортний засіб;інформаційна система;інформаційний програмний комплекс;мониторинг;параметры технического состояния;транспортное средство;информационная система;информационный программный комплекс;monitoring;technical condition parameters;vehicle;Information system;information program complex
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Волков В. П., Грицук І. В., Волкова Т. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. Реалізація інформаційно-програмного комплексу при оцінці технічного стану автомобіля. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 15. С. 110-118.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 15
Abstract: В роботі розглянуто особливості методики проведення експериментальних досліджень транспортного засобу з використанням інформаційного програмного комплексу (продукту) «IdenMonDiaOperСon «HNADU-16»» (Identification, Monitoring technical condition, Diagnosis, Operating conditions of the vehicle under ITS). В статті описані основні операції моніторингу при здійсненні ідентифікації, визначення параметрів технічного стану, діагностування, ідентифікації умов експлуатації транспортного засобу засобами інтелектуальних транспортних систем. За допомогою розроблених алгоритмів і сформованої інформаційної системи моніторингу, за допомогою засобів транспортної інфраструктури і засобів інфраструктури автомобільних доріг проводилось дослідження процесів моніторингу параметрів технічного стану транспортного стану транспортного засобу у поєднанні з моніторингом і визначення стану умов експлуатації. Основною метою дослідження було забезпечення працездатності сформованої інформаційної системи і забезпечення взаємодії з транспортною інфраструктурою і інфраструктурою автомобільних доріг. Засобами дистанційного моніторингу параметрів технічного стану ТЗ виконувалось зчитування значень зі штатних датчиків і робочої інформації з системи керування ТЗ, а, крім цього, виконувались, функціонально поєднані вимірювальні, обчислювальні і допоміжні операції, які призначені для отримання, перетворення і обробки вимірюваної інформації з метою надання їй функцій контролю та ідентифікації параметрів технічного стану ТЗ. Перелік одержаних сигналів від датчиків і систем двигуна проходив алгоритмічну обробку для формування масивів повідомлень. Після отримання інформації з усіх датчиків, масив даних з бортового інформаційного комплексу передавався на сервер за допомогою навігаційних супутникових технологій, а потім інформація надходила до центру моніторингу лабораторії, оснащеної комп’ютером з встановленим стандартним Інтернет - браузером, який і виводив отримані дані на екран монітора на робочі столи інформаційного програмного комплексу.
В работе рассмотрены особенности методики проведения экспериментальных исследований транспортного средства с использованием информационного программного комплекса (продукта) «IdenMonDiaOperСon« HNADU-16 »» (Identification, Monitoring technical condition, Diagnosis, Operating conditions of the vehicle under ITS). В статье описаны основные операции мониторинга при осуществлении идентификации, определения параметров технического состояния, диагностики, идентификации условий эксплуатации транспортного средства средствами интеллектуальных транспортных систем. С помощью разработанных алгоритмов и сложившейся информационной системы мониторинга, с помощью средств транспортной инфраструктуры и средств инфраструктуры автомобильных дорог проводилось исследование процессов мониторинга параметров технического состояния транспортного состояния транспортного средства в сочетании с мониторингом и определения состояния условий эксплуатации. Основной целью исследования было обеспечение работоспособности сложившейся информационной системы и обеспечение взаимодействия с транспортной инфраструктурой и инфраструктурой автомобильных дорог. Средствами дистанционного мониторинга параметров технического состояния ТС выполнялось считывания значений из штатных датчиков и рабочей информации из системы управления ТС, а, кроме того, выполнялись, функционально объединенные измерительные, вычислительные и вспомогательные операции, которые предназначены для получения, преобразования и обработки измеряемой информации с целью предоставления ей функций контроля и идентификации параметров технического состояния ТС. Перечень полученных сигналов от датчиков и систем двигателя проходил алгоритмический обработку для формирования массивов сообщений. После получения информации из всех датчиков, массив данных с бортового информационного комплекса передавался на сервер с помощью навигационных спутниковых технологий, а затем информация поступала в центр мониторинга лаборатории, оснащенной компьютером с установленным стандартным интернет - браузером, который и выводил полученные данные на экран монитора на рабочие столы информационного программного комплекса.
The peculiarities of the technique of carrying out experimental studies of a vehicle using the information program complex (product) «IdenMonDiaOperCon« HNADU-16»» (Identification, Monitoring technical condition, Diagnosis, Operating conditions of the vehicle under ITS) are considered in the paper. The article describes the main monitoring operations in the implementation of identification, determining the parameters of technical condition, diagnosis, identification of the operating conditions of the vehicle by means of intelligent transport systems. With the help of the developed algorithms and obtained information of monitoring system, the means of transport infrastructure and road infrastructure facilities are used to study the monitoring of the technical condition of the vehicle in combination with monitoring and determining the conditions of operation. The main goal of the study is to ensure the operability of the existing information system and the interaction within transport and highways infrastructure of highways. The means of remote monitoring of technical condition parameters of the vehicle are used to read the values from standard sensors and working information from the vehicle control system. The functionally combined measuring, computational and auxiliary operations, which are designed to receive, transform and process the measured information in order to provide it with the functions of monitoring and identifying the technical condition parameters of the vehicle. The list of received signals from the sensors and engine systems has undergone algorithmic processing for the formation of message arrays. After receiving the information from all the sensors, an array of data from the on-board information complex has transmitted to the server using satellite navigation technologies. Then the information came to the monitoring center of the laboratory equipped with a computer with installed standard Internet browser, which output the received data on the monitor screen to the work desks of the information program complex.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9006
ISSN: 2311-441Х
Appears in Collections:№ 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.