Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9004
Title: Економічна ефективність роздачі комбікормів автоматизованим індивідуальним роздавачем-дозатором
Other Titles: Экономическая эффективность раздачи комбикормов автоматизированным индивидуальным раздатчиком-дозатором
Economic efficiency of mixed fodder distribution by an individual automatic dispenser
Authors: Банга, В. І.
Банга, В. И.
Banha, V. I.
Keywords: індивідуальний роздавач-дозатор;економічний ефект;річний надій на корову;технологічний ефект;комбікорм;индивидуальный раздатчик-дозатор;экономический эффект;годовой надой на корову;технологический эффект;комбикорм;individual dispenser;economic effect;annual milk yield per a cow;technological effect;mixed fodder
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Банга В. І. Економічна ефективність роздачі комбікормів автоматизованим індивідуальним роздавачем-дозатором. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 15. С. 86-95.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 15
Abstract: У статті запропоновано експериментальну виробничу установку автоматизованого індивідуального роздавача-дозатора комбікормів з конусно-лопатевим робочим органом, що є елементом автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУ ТП) виробництва молока, яка дозволяє виконувати наступні функції: автоматизовано ідентифікувати корів, підсумовувати фактичні витрати комбікормів, надавати статистичні довідки про їх споживання; забезпечувати індивідуальне дозування комбікормів залежно від продуктивності корів; проводити контроль за годуванням і фізіологічним станом корів, документувати одержані дані. Наведено структурну схему чинників економічного ефекту від впровадження автоматизованого індивідуального роздавача-дозатора комбікормів, з аналізу якої видно, що загальний економічний ефект від впровадження автоматизованого індивідуального роздавача-дозатора з конусно-лопатевим робочим органом досягається в основному за рахунок приросту у виробництві продукції (технологічний ефект) та економії комбікормів. Запропонована методика розрахунку економічної ефективності роздачі від впровадження індивідуального роздавача. На основі багатокритеріального аналізу та з метою оцінки індивідуальних конструкцій дозаторів сипких кормів і можливості їх використання в автоматизованій системі управління технологічним процесом виробництва молока проведена порівняльна оцінка ефективності їх роботи. Впровадження автоматизованого індивідуального роздавача-дозатора комбікормів у складі АСУ ТП виробництва молока дозволить одержати очікуваний річний економічний ефект з розрахунку на 100 корів. Економія комбікормів становитиме близько 138,24 ц, електроенергії – 90,34 кВт, затрат праці – 2737,5 люд.-год. Одержано технологічний ефект від приросту виробництва молока – 99,54 ц. Сумарний очікуваний економічний ефект за рік становить 244 тис. грн, а економічний ефект на одну корову – 2440 грн/рік.
В статье предложено экспериментальную производственную установку автоматизированного индивидуального раздатчика-дозатора комбикормов с конусно-лопастным рабочим органом, является элементом автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) производства молока, которая позволяет выполнять следующие функции: автоматизировано идентифицировать коров, суммировать фактические расходы комбикормов, предоставлять статистические справки об их потреблении; обеспечивать индивидуальное дозирование комбикормов в зависимости от продуктивности коров; проводить контроль за кормлением и физиологическим состоянием коров, документировать полученные данные. Приведена структурная схема факторов экономического эффекта от внедрения автоматизированного индивидуального раздатчика-дозатора комбикормов, из анализа которой видно, что общий экономический эффект от внедрения автоматизированного индивидуального раздатчика-дозатора с конусно-лопастным рабочим органом достигается в основном за счет прироста в производстве продукции (технологический эффект) и экономии комбикормов. Предложенная методика расчета экономической эффективности раздачи от внедрения индивидуального раздатчика. На основе многокритериального анализа и для оценки индивидуальных конструкций дозаторов сыпучих кормов и возможности их использования в автоматизированной системе управления технологическим процессом производства молока проведена сравнительная оценка эффективности их работы. Внедрение автоматизированного индивидуального раздатчика-дозатора комбикормов в составе АСУ ТП производства молока позволит получить ожидаемый годовой экономический эффект в расчете на 100 коров. Экономия комбикормов составит около 138,24 ц, электроэнергии - 90,34 кВт, затрат труда - 2737,5 чел.-час. Получены технологический эффект от прироста производства молока - 99,54 с. Суммарный ожидаемый экономический эффект за год составляет 244 тыс. грн, а экономический эффект на одну корову - 2440 грн / год.
The article presents an experimental production installation of an individual automatic dispenser of mixed fodders with a conic blade operating part, which is an element of an automatic system of control for the technological process (ASC TP) of milk production, securing the functions of automatic identification of cows, summing of actual consumption of mixed fodders, supply of statistical information about their consumption; control for feeding and physiological conditions of cows, documenting of the obtained data. The objective of the research is to develop a methodology for assessing the economic efficiency of the use of an automated individual distributor-feed dispenser. Developed automated individual distributor-dispenser feed, automated produces an appropriate rate of feed to each animal individually depending on its performance, helps to increase milk productivity of cows and prevents the incidence of gastric disease, reduces cost of animal feed due to the uniformity and accuracy of the issuance of razdevaet dosing, reduces the power consumption of the dosing process animal feed due to the construction of metering working body of the distributor-dispenser increases productivity of the operator by automating the process of individual hand. The research describes a structural scheme of the factors of economic effect. Analysis of the factors demonstrates that general economic effect from application of an individual automatic dispenser with a conic blade operating part is mainly achieved by growth in production (technological effect) and save consumption of mixed fodders. The work proposes methods of measuring of the expected effect from an individual automatic dispenser of mixed fodder with a conic blade operating part. To examine constructions of dry fodder dispensers and an opportunity of their use in automatic system of control for a technological process of milk production, the author of the article carried out a comparative estimation of operating efficiency of dry fodder dispensers. Application of an individual automatic dispenser of mixed fodder in the structure of an ASC TP of milk production in the process of fodder distribution will secure obtaining of an expected annual economic effect per 100 cows. Economy of mixed fodders will constitute 138,24 hwt, energy saving – 90,34 kWt, labor consumption – 2737,5 man hour, with the obtained technological effect from growth of milk production in the amount of 99,54 hwt. The total expected annual economic effect constitutes 244 thousand UAH, and economic effect per one cow constitutes 2440 UAH/year.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9004
ISSN: 2311-441Х
Appears in Collections:№ 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf660,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.