Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9003
Title: Анализ способов изготовления, упрочнения и восстановления стрельчатых лап культиватора
Other Titles: Аналіз способів виготовлення, зміцнення і відновлення стрілчастих лап культиваторів
Analysis methods of manufacturing and hardening recovery cultivator paws
Authors: Скобло, Т. С.
Рыбалко, И. Н.
Тихонов, А. В.
Мартыненко, А. Д.
Скобло, Т. С.
Рибалко, І. М.
Тіхонов, О. В.
Мартиненко, О. Д.
Skoblo, T. S.
Rybalko, I. N.
Tikhonov, A. V.
Martynenko, A. D.
Keywords: культиватор;стрілчаста лапа;виготовлення;знос;зносостійкість;термічна обробка;хіміко-термічне зміцнення;наплавка;газотермічне напилення;металокерамічні покриття;пластичне деформування;лазерні технології;культиватор;стрельчатая лапа;изготовление;износ;износостойкость;термическая обработка;химико-термическое упрочнение;наплавка;газотермическое напыление;металлокерамические покрытия;пластическое деформирование;лазерные технологии;cultivator;pointed paw;manufacturing;wear;wear resistance;heat treatment;chemical thermal hardening;surfacing;thermal spraying;cermet coatings;plastic deformation;laser technology
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Скобло Т. С., Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Мартыненко А. Д. Анализ способов изготовления и восстановления стрельчатых лап культиватора. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 15. С. 60-85.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 15
Abstract: Дана робота є узагальненням виявленої інформації про різні методи і підходи для підвищення експлуатаційної стійкості стрілчастих лап з використанням нових технічних рішень. Питанню відновлення, зміцнення і підвищення ресурсу ґрунтообробних робочих органів присвячена велика кількість досліджень, частина з яких відноситься безпосередньо до робочих органів культиваторів. Зношені і низькоякісні стрілчасті лапи значно знижують ефективність і якість проведення робіт, їх використання призводить до недотримання агротехнічних термінів. Крім цього, ґрунтообробна техніка додатково простоює через заміну зношених стрілчастих лап. Все перераховане в рази збільшує витрати по обробці ґрунту і значно знижує кількість одержуваної валової продукції. З усього розглянутого різноманітності способів, можна зробити висновок, що основні напрямки щодо підвищення зносостійкості лап наступні: застосування зносостійких матеріалів при їх виготовленні, розробка методів зміцнення нових конструктивних і технологічних рішень виготовлення культиваторних лап, їх відновлення і зміцнення. Розробка нових способів зміцнення повинна бути спрямована на підвищення зносостійкості лап культиватора і не значне подорожчання технології. Для підвищення зносостійкості і ресурсу стрілчастих лап культиваторів існує велика кількість методів, серед яких можна виділити найбільш ефективні: гарт робочих органів з нагріванням ТВЧ і відпусткою; газотермічне напилення робочих органів порошками зносостійких сплавів; застосування лазерного і плазмового модифікування поверхні робочих органів шляхом попереднього нанесення порошку зносостійкого сплаву. Відновлення лап культиватора може передбачати заміну ріжучої частини, так як з часом відбувається деградація металу, і відновлення традиційними методами економічно неефективне.
Данная работа является обобщением выявленной информации о различных методах и подходах для повышения эксплуатационной стойкости стрельчатых лап с использованием новых технических решений. Вопросу восстановления, упрочнения и повышения ресурса почвообрабатывающих рабочих органов посвящено большое количество исследований, часть из которых относится непосредственно к рабочим органам культиваторов. Изношенные и низкокачественные стрельчатые лапы значительно снижают эффективность и качество проводимых работ, их использование приводит к несоблюдению агротехнических сроков. Кроме этого, почвообрабатывающая техника дополнительно простаивает из-за замены изношенных стрельчатых лап. Все перечисленное в разы увеличивает затраты по обработке почвы и значительно снижает количество получаемой валовой продукции. Из всего рассмотренного разнообразия способов, можно сделать вывод, что основные направления по повышению износостойкости лап следующие: применение износостойких материалов при их изготовлении, разработка методов упрочнения новых конструктивных и технологических решений изготовления культиваторных лап, их восстановление и упрочнение. Разработка новых способов упрочнения должна быть направлена на повышение износостойкости лап культиватора и не значительное удорожание технологии. Для повышения износостойкости и ресурса стрельчатых лап культиваторов существует большое количество методов, среди которых можно выделить наиболее эффективна: закалка рабочих органов с нагревом ТВЧ и отпуском; газотермическое напыление рабочих органов порошками износостойких сплавов; применение лазерного и плазменного модифицирования поверхности рабочих органов путем предварительного нанесения порошка износостойкого сплава. Восстановление лап культиватора может предусматривать замену режущей части, так как со временем происходит деградация металла, и восстановление традиционными методами экономически не эффективно.
This work is a generalization of the identified information on various methods and approaches to improve the operational durability of the archery using new technical solutions. A lot of research is devoted to the issue of restoring, strengthening and increasing the resource of soil-cultivating working bodies, some of which relate directly to the working bodies of cultivators. Worn and low-quality cultivator paws significantly reduce the efficiency and quality of work performed, their use leads to non-compliance with agrotechnical terms. In addition, tillage equipment is additionally idle due to the replacement of worn pointed paws. All of this at times increases the cost of tillage and significantly reduces the amount of gross output. From all the considered variety of methods, we can conclude that the main directions for improving the wear resistance of the paws are the following: the use of wear-resistant materials in their manufacture, the development of methods for hardening new structural and technological solutions for manufacturing cultivator paws, their restoration and hardening. The development of new methods should be aimed at improving the wear resistance of the cultivator's paws and does not correspond to the higher cost of technology. To increase the durability and resource of the cultivator paws, there are a large number of methods, among which we can single out the most effective: hardening of working bodies with high-frequency heating and tempering; gas-thermal spraying of working bodies with wear-resistant alloys powders; the use of laser and plasma surface modification of the working bodies by pre-applying a wear-resistant alloy powder. The restoration of the cultivator's paws may involve the replacement of the cutting part, since over time the metal is degraded and restoration by traditional methods is not economically efficient.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9003
ISSN: 2311-441Х
Appears in Collections:№ 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.