Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8717
Title: Особливості здійснення дилерської діяльності на фондовому ринку України
Other Titles: Особенности осуществления дилерской деятельности на фондовом рынке Украины.
Features of realization dealer activity at the fund market of Ukraine
Authors: Романашенко, О. А.
Романашенко, М. О.
Романашенко, А. А.
Романашенко, М. А.
Romanashenko, О.
Romanashenko, M.
Keywords: дилерська діяльність
фондовий ринок
цінні папери
первинні дилери
дилерская деятельность
фондовый рынок
ценные бумаги
первичные дилеры
dealer activity
fund market
securities
primary dealers
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Романашенко О. А., Романашенко М. О. Особливості здійснення дилерської діяльності на фондовому ринку України. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 200 «Економічні науки». 2019. С. 273-283.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 200
Abstract: Метою статті є узагальнення практики дилерської діяльності на ринку цінних паперів і визначення тенденцій, умов, напрямів і значення їх інтеграції в розвитку фондового ринку України. В процесі дослідження використовувався діалектичний метод наукового пізнання, який передбачає виявлення закономірностей, тенденцій і взаємозалежностей функціонування фондового ринку. Поставлені в роботі задачі вирішувалися за допомогою системного підходу, методів емпіричного та теоретичного дослідження, методів синтезу та аналізу та методів формалізації та узагальнення. Зарубіжний досвід свідчить, що вже понад три століття основним центром формування фінансової системи будь-якої країни з ринковою економікою є фондовий ринок, який слугує основним організаційно-економічним механізмом, що забезпечує обіг різноманітних цінних паперів та фінансових інструментів. На сьогоднішній день на фондовому ринку України здійснюються такі види професійної діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами; діяльність з управління активами інституційних інвесторів; депозитарна діяльність; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку; клірингова діяльність. На сьогоднішній день більшість банків-первинних дилерів не можуть викупити навіть обов’язковий мінімум цінних паперів, який передбачений угодою з Мінфіном. Отже, діяльність первинних дилерів на фондовій біржі в Україні залежить насамперед від економічної ситуації в державі. Для подолання причин низької ефективності інвестиційної діяльності банківських установ необхідно: розробити та впровадити невідкладні заходи щодо активізації участі банків у фінансуванні інвестиційних проектів; на державному рівні повинна бути сформована цільова структурна модель банківської системи України, яка б передбачала виділення сегмента інвестиційних банків; доцільно розглянути можливість запровадження обґрунтованих у роботі заходів щодо підвищення ефективності діяльності банківських установ на інвестиційному ринку; визначити напрямки вирішення розглянутих проблем, які стримують активізацію діяльності банків у напрямку акумулювання довгострокових фінансових ресурсів та їх ефективного перерозподілу до підприємств реального сектору економіки. Також, удосконалення дилерської діяльності та її інтеграція на українському ринку цінних паперів повинні повністю слідувати глобальним тенденціям і включати: універсалізацію всіх дилерських послуг; концентрацію дилерських послуг у великих компаніях; вертикальну структуризацію дилерської діяльності; інтеграцію у світовий ринок дилерських послуг; удосконалення регулятивної бази та уніфікацію умов функціонування дилерських установ до світових вимог. В Україні на сучасному етапі розвитку українського фондового ринку характерною має стати універсалізація послуг професійних учасників, у тому числі з поєднанням надання інших фінансових послуг, наприклад банківських.
Целью статьи является обобщение практики дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и определения тенденций, условий, направлений и значения их интеграции в развитии фондового рынка Украины. В процессе исследования использовался диалектический метод научного познания, который предусматривает выявление закономерностей, тенденций и взаимозависимостей функционирования фондового рынка. Поставленные в работе задачи решались с помощью системного подхода, методов эмпирического и теоретического исследования, методов синтеза и анализа и методов формализации и обобщения. Зарубежный опыт свидетельствует, что уже больше трех веков основным центром формирования финансовой системы любой страны с рыночной экономикой является фондовый рынок, который служит основным организационно-экономическим механизмом, который обеспечивает обращение разнообразных ценных бумаг и финансовых инструментов. На сегодняшний день на фондовом рынке Украины осуществляются такие виды профессиональной деятельности: торговля ценными бумагами; управление активами институционных инвесторов; депозитарная деятельность; организация торговли на фондовом рынке; клиринговая деятельность. На сегодняшний день большинство банков дилеров не могут выкупить даже обязательный минимум ценных бумаг, который предусмотрен соглашением с Минфином. Следовательно, деятельность первичных дилеров на фондовой бирже в Украине зависит в первую очередь от экономической ситуации в государстве. Для преодоления причин низкой эффективности инвестиционной деятельности банковских учреждений необходимо: разработать и внедрить неотложные мероприятия относительно активизации участия банков в финансировании инвестиционных проектов; на государственном уровне должна быть сформирована целевая структурная модель банковской системы Украины, которая бы предусматривала выделение сегмента инвестиционных банков; целесообразно рассмотреть возможность ввода обоснованных в работе мероприятий относительно повышения эффективности деятельности банковских учреждений на инвестиционном рынке; определить направления решения рассмотренных проблем, которые сдерживают активизацию деятельности банков в направлении аккумулирования долгосрочных финансовых ресурсов и их эффективного перераспределения к предприятиям реального сектору экономики. Также, усовершенствование дилерской деятельности и ее интеграция на украинском рынке ценных бумаг должны полностью следовать глобальным тенденциям и включать: универсализацию всех дилерских услуг; концентрацию дилерских услуг в больших компаниях; вертикальную структуризацию дилерской деятельности; интеграцию в мировой рынок дилерских услуг; усовершенствование регулятивной базы и унификацию условий функционирования дилерских учреждений к мировым требованиям. В Украине на современном этапе развития украинского фондового рынка характерной должна стать универсализация услуг профессиональных участников, в том числе с сочетанием предоставления других финансовых услуг, например, банковских.
The purpose of the article is to summarize the practice of dealer activities in the securities market and identify trends, conditions, directions and the significance of their integration in the development of the Ukrainian stock market. In the process of research, the dialectical method of scientific knowledge was used, which provides for the identification of patterns, trends and interdependencies of the functioning of the stock market. The tasks set in the work were solved using a systematic approach, empirical and theoretical research methods, synthesis and analysis methods, and formalization and generalization methods. Foreign experience shows that for more than three centuries, the main center for the formation of the financial system of any country with a market economy is the stock market, which serves as the main organizational and economic mechanism that ensures the circulation of various securities and financial instruments. Today, the following professional activities are carried out on the stock market of Ukraine: securities trading; asset management of institutional investors; depository activity; organization of trade in the stock market; clearing activities. Todate, most dealer banks cannot even buy back the mandatory minimum of securities, which is provided for in an agreement with the Ministry of Finance. Consequently, the activity of primary dealers on the stock exchange in Ukraine depends primarily on the economic situation in the state. To overcome the reasons for the low efficiency of investment activities of banking institutions, it is necessary to: develop and implement urgent measures regarding the intensification of banks' participation in financing investment projects; at the state level, a target structural model of the banking system of Ukraine should be formed, which would include the allocation of a segment of investment banks; it is advisable to consider the possibility of introducing measures that are justified in the work regarding the effectiveness of banking institutions in the investment market; identify ways to solve the problems considered, which restrain the intensification of banks' activities in the direction of accumulating long-term financial resources and their effective redistribution to enterprises of the real sector of the economy. Also, the improvement of dealer activity and its integration on the Ukrainian securities market should fully follow global trends and include: universalization of all dealer services; concentration of dealer services in large companies; vertical structuring of dealer activity; integration into the world market of dealer services; improvement of the regulatory framework and unification of the conditions for the functioning of dealer institutions to world requirements. In Ukraine, at the present stage of development of the Ukrainian stock market, the universalization of the services of professional participants, including the combination of other financial services, such as banking, should be characteristic.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8717
Appears in Collections:Випуск 200: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf334,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.