Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8708
Title: Світовий досвід розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі
Other Titles: Мировой опыт развития интеграционных процессов в аграрном секторе
World experience in development of integration processes in the agricultural sector
Authors: Крутько, М. А.
Крутько, М. А.
Krutko, M.
Keywords: світовий досвід
інтеграційні процеси
агропромислова інтеграція
сільське господарство
розвиток
мировой опыт
интеграционные процессы
агропромышленная интеграция
сельское хозяйство
развитие
world experience
integration processes
agro-industrial integration
agriculture
development
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Крутько М. А. Світовий досвід розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 200 «Економічні науки». 2019. С. 195-202.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 200
Abstract: Стаття направлена на висвітлення світового досвіду з розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві, досягнення цієї мети зумовило планомірне виконання взаємопов’язаних завдань. Методологічною основою дослідження виступило вивчення світового досвіду інтеграції та фундаментальних принципів інтеграційних процесів. Розкрито питання світового досвіду агропромислової інтеграції, її форм в контексті економічного тлумачення та євроінтеграції; визначено необхідні умови та особливості для посилення інтеграційних процесів в Україні. Окреслено перспективи подальших досліджень в частині максимального використання вітчизняного потенціалу та світового досвіду розвитку інтеграційних процесів.
Статья направлена на освещение мирового опыта по развитию интеграционных процессов в агропромышленном производстве, достижение этой цели обусловило планомерное выполнение взаимосвязанных задач. Методологической основой исследования выступило изучение мирового опыта интеграции и фундаментальных принципов интеграционных процессов. Раскрыты вопросы мирового опыта агропромышленной интеграции, ее форм в контексте экономического толкования и евро интеграции; определены необходимые условия и особенности для усиления интеграционных процессов в Украине. Определены перспективы дальнейших исследований в части максимального использования отечественного потенциала и мирового опыта развития интеграционных процессов.
The article is aimed at highlighting world experience in the development of integration processes in agro-industrial production, achieving this goal has resulted in the systematic implementation of interrelated tasks. The methodological basis of the study was the study of the world experience of integration and the fundamental principles of integration processes. Issues of world experience of agro industrial integration, its forms in the context of economic interpretation and euro integration; necessary conditions and peculiarities for strengthening of integration processes in Ukraine are determined. The prospects for further research in terms of maximizing the use of domestic potential and world experience in the development of integration processes are outlined.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8708
Appears in Collections:Випуск 200: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf251,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.