Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8110
Title: Застосування методів дистанційного зондування для охорони об'єктів
Other Titles: Применение методов дистанционного зондирования для охраны объектов
Application of remote control methods for protection of objects
Authors: Черепньов, І. А.
Романюк, В. А.
Стародубцев, С. О.
Черепнев, И. А.
Романюк, В. А.
Стародубцев, С. А.
Cherepnev, I.
Romanyuk, V.
Starodubtsev, S.
Keywords: лазерне випромінювання
сітлоповертаючі покриття
турбулентність повітря
спекл-інтерферометрія
лазерное излучение
световозвращающие покрытия
турбулентность воздуха
спекл-интерферометрия
laser radiation
reflective coatings
air turbulence
speckle-interferometry
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Черепньов І. А., Романюк В. А., Стародубцев С. О. Застосування методів дистанційного зондування для охорони об'єктів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 190 «Механізація сільськогосподарського виробництва». 2018. С. 231-238.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 190
Abstract: Серед численних питань безпеки будь-якого промислового, цивільного чи спеціального об'єкта чи не найскладніший і найважливіший — захист його периметра як першого і найбільш відповідального рубежу охорони. Захист периметра об'єкта можливий при оптимальному поєднанні механічних перешкод, що утрудняють і уповільнюють дії порушника, з технічними засобами раннього виявлення факту проникнення. Периметровий комплект інженерних споруд як сукупність інженерних огороджень служить для забезпечення неприступності територій і об'єктів з метою запобігання проникненню на них сторонніх осіб і транспортних засобів. Периметровий кордон об'єкта є найкращим місцем для раннього детектування вторгнення. Таким чином, периметрові системи охорони є найбільш ефективними засобами захисту від несанкціонованого проникнення, оскільки видають сигнал тривоги задовго до того, як зловмисник може проникнути в особливо важливі зони, об'єкта, що охороняються. На українському ринку безпеки представлена величезна кількість різноманітних систем для охорони периметра. Зупинимось на тих, що використовують інфрачервоний діапазон (ІЧ) діапазон хвиль. Інфрачервоні системи за своїм принципом роботи та комплектації, поділяються на два види: активні та пасивні. Активні інфрачервоні системи охорони периметру складаються з приймача та передавача ІЧ променів, які знаходяться в умовах прямої видимості. Випромінюваних ІЧ променів може бути кілька, та вони посилюються за допомогою оптичних лінз. Сигнал тривоги формується при перериванні променя. Відстань, яка охороняється, може бути значною - до сотень метрів. Пасивні інфрачервоні системи діють на основі пасивних ІЧ датчиків з просторовою діаграмою променя. Вони встановлюються там, де необхідно контролювати невеликі ділянки периметра, наприклад, в'їзд на територію. Робота датчиків заснована на зміні інфрачервоного випромінювання навколишнього середовища під впливом руху. Метою статті є оцінювання можливості лазерних методів охорони, які засновані на аналізі зміни просторової структури лазерного випромінювання в ІЧ діапазоні хвиль, спричиненої переміщенням об’єкта. Це дозволить збільшити висоту зони дії засобів контролю до десятків метрів по периметру об’єкта. Для збільшення дальності дії таких систем пропонується застосувати світлоповертаючі покриття (СПП) [1].
Среди многочисленных вопросов безопасности любого промышленного, гражданского или специального объекта едва ли не самый сложный и самый важный - защита его периметра как первого и наиболее ответственного рубежа охраны. Защита периметра объекта возможна при оптимальном сочетании механических препятствий, затрудняющих и замедляющих действия нарушителя, с техническими средствами раннего обнаружения факта проникновения. Периметровый комплект инженерных сооружений как совокупность инженерных ограждений служит для обеспечения недоступности территорий и объектов с целью предотвращения проникновения на них посторонних лиц и транспортных средств. Периметровая граница объекта является лучшим местом для раннего детектирования вторжения. Таким образом, периметровые системы охраны являются наиболее эффективными средствами защиты от несанкционированного проникновения, поскольку выдают сигнал тревоги задолго до того, как злоумышленник может проникнуть в особо важные зоны охраняемого объекта. На украинском рынке безопасности представлено огромное количество разнообразных систем для охраны периметра. Остановимся на тех, что используют инфракрасный диапазон (ИК) диапазон волн. Инфракрасные системы по своему принципу работы и комплектации, делятся на два вида: активные и пассивные. Активные инфракрасные системы охраны периметра состоят из приемника и передатчика ИК лучей, которые находятся в условиях прямой видимости. Излучаемых ИК лучей может быть несколько, и они усиливаются с помощью оптических линз. Сигнал тревоги формируется при прерывании луча. Расстояние охраняемой может быть значительным - до сотен метров. Пассивные инфракрасные системы действуют на основе пассивных ИК датчиков с пространственной диаграммой луча. Они устанавливаются там, где необходимо контролировать небольшие участки периметра, например, въезд на территорию. Работа датчиков основана на изменении инфракрасного излучения окружающей среды под влиянием движения. Целью статьи является оценка возможности лазерных методов охраны, которые основаны на анализе изменения пространственной структуры лазерного излучения в ИК диапазоне волн, вызванного перемещением объекта. Это позволит увеличить высоту зоны действия средств контроля до десятков метров по периметру объекта. Для увеличения дальности действия таких систем предлагается применить световозвращающие покрытия (СВП).
Among the numerous security issues of any industrial, civil or special object is hardly the most difficult and most important - the protection of its perimeter as the first and most responsible security frontier. Protection of the perimeter of the object is possible with the optimal combination of mechanical obstacles that hinder and slow down the perpetrator's action, with the technical means of early detection of the penetration. The perimetric set of engineering structures as an aggregate of engineering fences serves to ensure the inaccessibility of territories and objects in order to prevent the penetration of unauthorized persons and vehicles by them. The perimeter boundary of the object is the best place for early detection of an invasion. Thus, perimeter security systems are the most effective means of protecting against unauthorized intrusion, as they give out an alarm long before the attacker can penetrate the most important areas of the protected object. The Ukrainian security market presents a huge number of diverse systems for the protection of the perimeter. Let's dwell on those that use the infrared (IR) waveband. Infrared systems, according to their principle of operation and equipment, are divided into two types: active and passive. Active infrared perimeter security systems consist of an IR receiver and transmitter that are in direct visibility. Radiated IR rays can be several, and they are amplified with the help of optical lenses. An alarm is generated when the beam is interrupted. The distance protected can be significant - up to hundreds of meters. Passive infrared systems operate on the basis of passive IR sensors with a spatial beam diagram. They are installed where it is necessary to control small areas of the perimeter, for example, entry into the territory. The operation of the sensors is based on the change in the infrared radiation of the environment under the influence of motion. The purpose of the article is to assess the possibility of laser protection methods, which are based on the analysis of the change in the spatial structure of laser radiation in the IR wave range caused by the displacement of the object. This will increase the height of the control area to dozens of meters along the perimeter of the object. In order to increase the range of such systems, it is proposed to apply retroreflective coatings (SVP) [1].
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8110
ISSN: 5-7987-0176X
Appears in Collections:Випуск 190: Механізація сільськогосподарського виробництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf629,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.