Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8107
Title: Оцінка потенційних небезпечних і шкідливих виробничих процесів
Other Titles: Оценка потенциально опасных и вредных производственных процессов
Assessment of the potential of dangerous and harmful production processe
Authors: Д'яконов, В. І.
Адаменко, М. І.
Третьяков, О. В.
Нестеренко, С. В.
Дьяконов, В. И.
Адаменко, М. И.
Третьяков, О. В.
Нестеренко, С. В.
Dyakonov, V.
Adamenko, М.
Tretyakov, О.
Nesterenko, S.
Keywords: ризик орієнтований підхід
шкідливі та небезпечні виробничі фактори
атестація робочих місць
імовірність
риск-ориентированный подход
вредные и опасные производственные факторы
аттестация рабочих мест
вероятность
the risk-oriented approach
harmful and hazardous production factors
attestation of employment
probability
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Д'яконов В. І., Адаменко М. І., Третьяков О. В., Нестеренко С. В. Оцінка потенційних небезпечних і шкідливих виробничих процесів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 190 «Механізація сільськогосподарського виробництва». 2018. С. 220-231.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 190
Abstract: Запропоновано метод оцінки інтегрального ризику у робочій зоні з урахуванням часу перебування працюючих у зоні дії небезпечних факторів, що базується на ймовірнісній моделі впливу шкідливих факторів на здоров’я працівників. Отримані на основі ризик орієнтованого підходу залежності можна застосовувати для атестації робочих місць, визначенні пріоритету заходів з охорони праці з урахуванням рівня виробничого і професійного ризиків.
Предложен метод оценки интегрального риска в рабочей зоне с учетом времени пребывания работающих в зоне действия опасных факторов, базируется на вероятностной модели влияния вредных факторов на здоровье работников. Полученные на основе риск ориентированного подхода зависимости можно применять для аттестации рабочих мест, определении приоритета мероприятий по охране труда с учетом уровня производственного и профессионального рисков.
The method of assessment of cumulative risk in working area with consideration of time working in the area of hazardous factors, based on the probability model of the influence of harmful factors on the health of workers. Obtained on the basis of a risk oriented approach of dependence can apply for the attestation of the workstations, the definition of priority measures for the protection of labour, taking into account the level of industrial and commercial risks.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/8107
ISSN: 5-7987-0176X
Appears in Collections:Випуск 190: Механізація сільськогосподарського виробництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf640,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.