Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7433
Title: Методи діагностування і прогнозування технічного стану силових агрегатів транспортних машин з використанням часових рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту
Other Titles: Методы диагностирования и прогнозирования технического состояния силовых агрегатов транспортных машин с использованиям временных рядов
Methods of diagnosing and forecasting of the technical condition of power units of transport machines by using of time series
Authors: Гриньків, Андрій Вікторович
Гринькив, А. В.
Hrynkiv, A. V.
Keywords: транспортна машина;технічний стан;діагностичні параметри;експлуатаційна надійність;стратегія технічного обслуговування;прогнозування;інформативність;ентропія;відносна чутливість;часові ряди;транспортная машина;техническое состояние;диагностические параметры;эксплуатационная надежность;стратегия технического обслуживания;прогнозирования;информативность;энтропия;относительная чувствительность;временные ряды;transport machine;technical state;diagnostic parameters;operational reliability;maintenance strategy;forecasting;information;entropy;relative sensitivity;time series
Issue Date: 2018
Publisher: Харків
Citation: Гриньків А. В. Методи діагностування і прогнозування технічного стану силових агрегатів транспортних машин з використанням часових рядів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту ; наук. кер. В. В. Аулін ; Харків, 2018. 20 с.
Abstract: В дисертаційній роботі розв’язане науково-технічне завдання підвищення надійності систем і агрегатів транспортних машин формуванням стратегії технічного обслуговування та управлінням їх технічним станом на основі методів діагностування і прогнозування. Теоретично обґрунтовано функцію технічного стану транспортних машин. Запропоновано фізико-інформаційний підхід до формування оптимальної інформації про технічний стан за критерієм статистичної інформативності діагностичних параметрів. Встановлено взаємозв’язок між параметрами технічного стану і показниками надійності з використанням критерію відносної чутливості. Теоретично спрогнозовано та експериментально визначено інтервали пробігу на яких здійснюється контроль і регулювання з метою підвищення надійності. Розроблено методичне забезпечення визначення ресурсовизначальних агрегатів інформативно значущих параметрів та процедури прогнозування зміни їх технічного стану. Експериментальними дослідженнями встановлено закономірності зміни технічного стану, діагностичних параметрів та показників надійності систем і агрегатів транспортних машин в умовах сільськогосподарського виробництва. Визначено техніко-економічну ефективність удосконалення системи технічної експлуатації транспортних машин. Розроблені рекомендації службам експлуатації підприємств.
В диссертационной работе решена научно-техническая задача повышения эксплуатационной надежности систем и агрегатов транспортных машин формированием стратегии технического обслуживания и ремонта, системой управления их техническим состоянием на основе методов диагностирования и прогнозирования. Проведены анализ и оценка режимов эксплуатации транспортных машин в условиях сельскохозяйственного производства, сформулированы критерии выбора диагностических параметров, которые используются при исследовании технического состояния систем и агрегатов. Установлено многообразие существующих теоретических подходов при разработке методов диагностирования, предпосылок исследования технического состояния транспортных машин. Обоснована возможность использования методов теорий чувствительности, информации и прогнозирования технического состояния систем и агрегатов средств транспорта. Даны теоретические основы формирования функции технического состояния, построен граф состояний транспортных машин как технической и инфлрмационной системы исследования. Для определения рациональной функции и оптимальности информации о техническом состоянии транспортных машин обоснованы критерии статистической информативности и относительной чувствительности диагностических параметров и усовершенствована оценка междиагностических интервалов на основе прогнозирования с использованием временных рядов. Разработаны методы и методики формирования функции технического состояния, выявления ресурсоопределяющих систем и агрегатов транспортных машин и выбора информативно значимых их диагностических параметров. Предложены методы и методики прогнозирования технического состояния транспортных машин. Проведены экспериментальные исследования ресурсоопределяющих систем и агрегатов исследованного парка транспортных машин, на основе которых выявлено, что дальнейшее исследование технического состояния требует силовой агрегат и трансмиссия. Определены информативно значимые диагностические параметры. Установлены закономерности изменения показателей надежности и диагностических параметров, в зависимости от пробега транспортных машин, их взаимосвязь с использованиям критерия относительной чувствительности. Обоснованы необходимые интервалы наработки для контроля и регулирования технического состояния систем и агрегатов с обеспечением определенного уровня надежности. Учитывая полученные результаты экспериментальной базы данных, спрогнозирован пробег до проведения дополнительных контрольных и регулировочных работ для поддержания и повышения уровня надежности во время эксплуатации транспортных машин. Разработаны рекомендации службам эксплуатации предприятий по внедрению предложенных методов и методик исследования и корректирование технической эксплуатации транспортных машин к условиям, в которых они используются. Определена технико-экономическая эффективность внедрения улучшенной системы технической эксплуатации транспортных машин на автотранспортных и сельскохозяйственных предприятиях на основе результатов исследований закономерности изменения их технического состояния и прогнозирования.
In this dissertation the technological problem of increasing the reliability of systems and components of means of transport by the formation of a maintenance strategy and the control of their technical condition on the basis of forecasting is solved. Theoretically the function of a technical condition of means of transport is proved. The physical-information approach to the formation of the optimal information about it on the criterion of statistical informative value of diagnostic parameters is proposed. The relationship between the parameters of the technical condition and reliability using the criterion of relative sensitivity is established. Theoretically predicted and experimentally determined mileage intervals which are controlled and regulated in order to improve reliability. The methodological support for finding of the main units, which are limiting of resource, of informative important parameters and procedures for forecasting changes in their technical condition are developed. Experimental studies of the regularities of changes of technical condition and diagnostic parameters and reliability of systems and components of means of transport in the conditions of agricultural production have established. The technical and economic efficiency of the adapted system of technical operation of means of transport are defined. Recommendations to the services operations are developed.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7433
Appears in Collections:05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_grinkiva.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.