Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7015
Title: Органічна продукція: проблема логістики
Other Titles: Органическая продукция: проблема логистики
Organic production: the problem of logistics
Authors: Литвинов, А. І.
Литвинов, А. И.
Litvinov, A. I.
Keywords: органічна продукція
логістика
аграрний сектор
сільське господарство
економічна ефективність
органическая продукция
логистика
аграрный сектор
сельское хозяйство
экономическая эффективность
organic production
logistics
agrarian sector
agriculture
economic efficiency
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Литвинов А. І. Органічна продукція: проблема логістики. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 193 «Економічні науки». 2018. С. 238-246.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 193;
Abstract: Статтю присвячено пошукам підходів до вирішення проблеми логістики органічної сільськогосподарської продукції. Показано, що логістика стає сьогодні важливим фактором розвитку органічного сектору сільськогосподарського виробництва. Потужний виробничий потенціал органічного напрямку може бути вивільнений лише за умови побудови ефективної системи збутової логістики. Розкрито два базових підходи до організації логістичної діяльності: коли вона здійснюється переважно власними силами і коли передається на підряд стороннім організаціям. Встановлено переваги і недоліки цих підходів та обґрунтовано рекомендації щодо доцільності вибору першого при роботі на локальних ринках, а другого — при роботі в національному та міжнародному масштабах. Зокрема, практичний досвід спеціалізованих логістичних компаній дозволяє значною мірою знизити зовнішньоекономічні ризики, які супроводжують експортно-імпортні операції. Обґрунтовано напрямки вирішення проблеми формування виробниками органічної сільськогосподарської продукції товарних партій в FTL обсягах через механізми формальної та неформальної кооперації виробників, а також за допомогою спеціалізованих логістичних компаній. Зазначено на тому, що більш повна гармонізація митного законодавства в частині оформлення експортних операцій із консолідованими та збірними вантажами дозволить прискорити терміни проходження митниці такими вантажами, що полегшить експорт продукції для невеликих та дрібних виробників, сприятиме підвищенню ефективності даних операції та подальшому розвитку органічного сектору.
Статья посвящена поиску подходов решения проблемы логистики органической продукции. Показано, что логистика становится сегодня важным фактором развития органического сектора сельскохозяйственного производства. Мощный производственный потенциал органического направления может быть высвобожден лишь при условии создания эффективной системы сбытовой логистики. Раскрыто два базовых подхода к организации логистической деятельности: когда она производится преимущественно собственными силами и когда передается на подряд сторонним организациям. Установлены преимущества и недостатки этих подходов и обоснованы рекомендации по целесообразности выбора первого при работе на локальных рынках, а второго – при работе в национальном и международном масштабах. В частности, практический опыт специализированных логистических компаний позволяет значительно снизить внешнеэкономические риски, которые сопровождают экспортно-импортные операции. Обоснованы направления решения проблемы формирования производителями органической продукции товарных партий в FTL объемах посредством механизмов формальной и неформальной кооперации производителей, а также с помощью специализированных логистических компаний. Указано, что более полная гармонизация таможенного законодательства в части оформления экспортных операций с консолидированными и сборными грузами позволит ускорить сроки прохождения таможни такими грузами, что облегчит экспорт продукции мелким и средним производителям, будет способствовать повышению эффективности данных операций и дальнейшему развитию органического сектора.
The article is devoted to the research of the approaches to solving the problem of organic agricultural production logistics. It has been shown that logistics becomes an important factor of development of he organic sector of agricultural production. The powerful potential of organic direction can be released only with provision of the efficient system of sales logistics. Two base approaches to organization of logistical activities were unveiled. The first, when such activities are performed mostly independently and the second, when it is outsourced to third parties. Advantages and disadvantages of such approaches were stated and recommendations on choosing the first for supplying local markets and second for supplying on the national and international scale were developed. Particularly, the practical experience of specialized logistic companies allows to reduce the international economic risks accompanying the export and import activities. The directions of solving the problem of forming the FTL volume cargoes by organic agricultural producers by the informal and formal cooperation mechanisms and with the assistance of specialized logistic companies were grounded. It was noted that further harmonization of Ukrainian customs legislation with that of EU countries on the issues of registration of export operations with consolidated and congregated cargoes would allow to accelerate their terms of customs clearance. This would facilitate the export of production for small and medium producers and support the increase of such operations efficiency and further development of organic sector.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7015
Appears in Collections:Випуск 193: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf396,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.