Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7002
Title: Роль та завдання державної регуляторної політики у забезпеченні ефективного розвитку зернового ринку України
Other Titles: Роль и задачи государственной регуляторной политики в обеспечении эффективного развития зернового рынка Украины
The role and tasks of the state regulatory policy in ensuring the effective development of the grain market of Ukraine
Authors: Грідін, О. В.
Гридин, А. В.
Gridin, O. V.
Keywords: зерновий ринок
державне регулювання
державна політика
державна підтримка
аграрний протекціонізм
зерновой рынок
государственное регулирование
государственная политика
государственная поддержка
аграрный протекционизм
grain market
state regulation
state policy
state support
agrarian protectionism
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Грідін О. В. Роль та завдання державної регуляторної політики у забезпеченні ефективного розвитку зернового ринку України. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 193 «Економічні науки». 2018. С. 201-216.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 193;
Abstract: У статті окреслена сучасна роль держави, а також сформульовані невідкладні завдання державної регуляторної політики у забезпеченні ефективного розвитку зернового ринку України. Встановлено, що активізація відтворювальної функції стратегічного інтегрованого зернового ринку досягається шляхом модернізації діючої регуляторної політики і приведення її у відповідність до ключових пріоритетів національної аграрної політики. Головною передумовою формування цілісного інтегрованого зернового ринку є наявність системного підходу в процесі забезпечення здійснення сукупності процесів виробництва, заготівлі, транспортування й перероблення зерна. Кінцевою метою державного регулювання зернового ринку є забезпечення максимальної ефективності господарської діяльності усіх його учасників шляхом повноцінного задоволення попиту населення у зерні та продуктах його переробки на основі координації й розвитку міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв’язків. Важливою особливістю регулювання в сфері зернового ринку є необхідність розроблення комплексного підходу, який би дав змогу узгоджувати цілі й інтереси об’єктів управління різного рівня із загальнонаціональними інтересами забезпечення продовольчої безпеки країни, а також підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських виробників на світовому ринку. Головна мета державного регулювання ринку зерна полягає у захисті прав споживачів, інтересів товаровиробників і держави. Визначено, що оновлена державна політика повинна бути направлена, шляхом впровадження комплексу відповідних заходів, на зменшення деструктивних проявів структурних і фінансових деформацій відтворювального процесу, а також на реалізацію комплексу довгострокових заходів, загальна дія яких орієнтована на реалізацію економічних інтересів держави на інтегрованому зерновому ринку.
В статье очерчена современная роль государства, а также сформулированы неотложные задачи государственной регуляторной политики в обеспечении эффективного развития зернового рынка Украины. Установлено, что активизация воспроизводственной функции стратегического интегрированного зернового рынка достигается путем модернизации действующей регуляторной политики и приведения ее в соответствие с ключевыми приоритетами национальной аграрной политики. Главной предпосылкой формирования целостного интегрированного зернового рынка является наличие системного подхода в процессе обеспечения осуществления совокупности процессов производства, заготовки, транспортировки и переработки зерна. Конечной целью государственного регулирования зернового рынка является обеспечение максимальной эффективности хозяйственной деятельности всех его участников путем полноценного удовлетворения спроса населения в зерне и продуктах его переработки на основе координации и развития межотраслевых и внутриотраслевых связей. Важной особенностью регулирования в сфере зернового рынка является необходимость разработки комплексного подхода, который бы позволил согласовывать цели и интересы объектов управления различного уровня с общенациональными интересами обеспечения продовольственной безопасности страны, а также повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей на мировом рынке. Главной целью государственного регулирования рынка зерна является защита прав потребителей, интересов товаропроизводителей и государства. Определено, что обновленная государственная политика должна быть направлена, путем внедрения комплекса соответствующих мероприятий, на уменьшение деструктивных проявлений структурных и финансовых деформаций воспроизводственного процесса, а также на реализацию комплекса долгосрочных мер, общее действие которых ориентировано на реализацию экономических интересов государства на интегрированном зерновом рынке.
The article outlines the current role of the state, as well as formulate urgent tasks of the state regulatory policy in ensuring the effective development of the grain market of Ukraine. It was established that activation of the reproductive function of the strategic integrated grain market is achieved by modernizing the current regulatory policy and bringing it into line with the key priorities of the national agricultural policy. The main prerequisite for the formation of a holistic integrated grain market is the availability of a systematic approach in the process of ensuring the implementation of a set of processes of production, harvesting, transportation and processing of grain. The ultimate goal of state regulation of the grain market is to ensure maximum efficiency of economic activity of all its participants by fully satisfying the demand of the population in grain and products for its processing on the basis of coordination and development of inter-branch and intra-industry links. An important feature of regulation in the grain market is the need to develop an integrated approach that would enable the goals and interests of the various levels of management to be coordinated with the national interests of ensuring food security of the country, as well as increasing the competitiveness of agricultural producers in the world market. The main purpose of state regulation of the grain market is to protect the rights of consumers, the interests of commodity producers and the state. It is determined that the updated state policy should be directed, by introducing a set of appropriate measures, to reduce the destructive manifestations of structural and financial deformations of the reproduction process, as well as to implement a complex of long-term measures, the general action of which is aimed at realizing the economic interests of the state in the integrated grain market.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7002
Appears in Collections:Випуск 193: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf419,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.