Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/6649
Title: Конкурентоспроможний розвиток суб’єктів агробізнесу: теорія та практика
Other Titles: Конкурентоспособное развитие субъектов агробизнеса: теория и практика
Competitive development of subjects of agribusiness: theory and practice
Authors: Гацько, А. Ф.
Калініченко, С. М.
Іванова, Г. О.
Гацко, А. Ф.
Калиниченко, С. Н.
Иванова, Г. А.
Gatsko, A. F.
Kalinichenko, S. M.
Ivanova, G. O.
Keywords: конкурентоспроможність
розвиток
результативність
аграрна сфера
підприємство
конкурентоспособность
развитие
результативность
аграрная сфера
предприятие
competitiveness
development
productivity
agrarian sphere
enterprise
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Гацько А. Ф., Калініченко С. М., Іванова Г. О. Конкурентоспроможний розвиток суб’єктів агробізнесу: теорія та практика. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 193 «Економічні науки». 2018. С. 139-149.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 193;
Abstract: В роботі визначено та доведено, що забезпечення конкурентоспроможного розвитку є можливим через запровадження інструментарію стратегічного управління, при чому запропоновано розуміння стратегії як інтегровану модель конкретизованого довгострокового напряму розвитку. Узагальнено та сформовано на засадах інтегрованого методологічного підходу принципи формування стратегічного управління, які включають орієнтири діяльності, підходи до управління конкурентоспроможністю через формування певних конкурентних переваг; рівні пристосування окремих підходів та моделей, які відрізнятимуться за сферами діяльності суб’єкта; загальні стратегії, які конкретизуються під особливості під окремі ситуативні підходи у функціональному та операційному навантаженні. Обґрунтовано концепцію генерування, імплементації, реалізації стратегічного управління конкурентоспроможним розвитком суб’єктів агробізнесу на основі використання елементів, компонентів та інструментарію можливостей запровадження логістичної та маркетингової діяльності до основної виробничо-комерційної господарюючих суб’єктів в сфері аграрного виробництва.
В работе определены и доказано, что обеспечение конкурентоспособного развития возможно через внедрение инструментария стратегического управления, причем предложено понимание стратегии как интегрированную модель конкретизированного долгосрочного направления развития. Обобщены и сформированы на основе интегрированного методологического подхода принципы формирования стратегического управления, которые включают ориентиры деятельности, подходы к управлению конкурентоспособностью через формирование определенных конкурентных преимуществ; уровне приспособления отдельных подходов и моделей, которые будут отличаться по сферам деятельности субъекта; общие стратегии, которые конкретизируются в особенности под отдельные ситуативные подходы в функциональном и операционном нагрузке. Обоснована концепция генерирования, имплементации, реализации стратегического управления конкурентоспособным развитием субъектов агробизнеса на основе использования элементов, компонентов и инструментария возможностей внедрения логистической и маркетинговой деятельности в основной производственно-коммерческой хозяйствующих субъектов в сфере аграрного производства.
The paper identifies and proves that ensuring a competitive development is possible through the introduction of strategic management tools, which provides an understanding of the strategy as an integrated model of a specific long-term development direction. The principles of formation of strategic management, which include orientations of activity, approaches to the management of competitiveness through formation of certain competitive advantages, are generalized and formed on the basis of the integrated methodological approach; levels of adaptation of separate approaches and models, which will differ according to the fields of activity of the subject; general strategies, which are specified for the specifics of individual situational approaches in functional and operational load. The concept of generation, implementation, realization of strategic management of the competitive development of agribusiness subjects based on the use of elements, components and tools of the possibilities of introduction of logistic and marketing activities to the main production and commercial enterprises in the field of agrarian production is substantiated.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/6649
Appears in Collections:Випуск 193: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf656,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.