Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/5703
Title: Аналіз впливу мікроклімату в промислових теплицях на виробничий персонал
Other Titles: Анализ влияния микроклимата в промышленных теплицах на производственный персонал
Analysis of the microclimate’s influence in industrial greenhouses to working personnel
Authors: Савченко, Л. Г.
Савченко, В. М.
Savchenko, L. G.
Savchenko, V. M.
Keywords: виробничий персонал промислових теплиць;мікроклімат;умови праці;шкідливі виробничі фактори;производственный персонал промышленных теплиц;микроклимат;условия труда;вредные производственные факторы;production personnel of industrial greenhouses;microclimate;working conditions;harmful production factors
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Савченко Л. Г., Савченко В. М. Аналіз впливу мікроклімату в промислових теплицях на виробничий персонал. Інженерія природокористування. 2018. № 2(10). С. 122-129.
Series/Report no.: Інженерія природокористування, № 2(10)
Abstract: Робота в промислових теплицях відрізняється від інших галузей специфікою ведення технологічних процесів і характеризується впливом на працівників комплексу несприятливих факторів: підвищена вологість, інтенсивна інсоляція і високі температури повітря, забруднення повітря робочої зони шкідливими хімічними речовинами, забрудненість поверхонь і повітря бактеріальною мікрофлорою і яйцями гельмінтів, фізичні навантаження при виконанні операцій і переміщення вантажів вручну, незручні і вимушені пози і часті нахили корпусу, тривала робота на ногах. Зазначене зумовлює необхідність постійного аналізу впливу мікроклімату в виробничих приміщеннях та стану здоров’я виробничого персоналу. Відповідно до поставленої проблеми метою роботи є аналіз впливу мікроклімату в промислових теплицях на виробничий персонал. В статті проведено комплексні гігієнічні дослідження умов праці виробничого персоналу промислових теплиць, оцінено ступінь шкідливості і небезпеки несприятливих факторів робочого середовища, дана комплексна гігієнічна оцінка впливу мікроклімату, вивчено стан здоров'я овочівників за даними періодичних медичних оглядів. Інтегральна оцінка умов праці виробничого персоналу промислових теплиць, за сукупністю діючих протягом усього річного трудового циклу робіт факторів виробничого середовища і трудового процесу відповідає шкідливості умов праці 3-го ступеня (клас 3.3). Проведенні дослідження доводять необхідність розробки і впровадження профілактичних заходів, для покращення умов праці. Перспективою подальших досліджень є гігієнічна оцінка параметрів мікроклімату в теплий та холодний періоди року, оцінка впливу стану внутрішнього повітряного середовища на працюючих в теплицях, професіографічні дослідження трудової діяльності виробничого персоналу, загальна оцінка умов праці та оцінка професійного ризику виробничого персоналу промислових теплиць.
Работа в промышленных теплицах отличается от других отраслей спецификой ведения технологических процессов и характеризуется влиянием на производственный персонал комплекса ряда неблагоприятных факторов: повышенной влажности, интенсивной солнечной радиации и высоких температур воздуха, загрязнением воздуха рабочей зоны вредными химическими веществами, загрязнением поверхностей и воздуха бактериальной микрофлорой и яйцами гельминтов, физическими нагрузками при выполнении технологических операций и перемещения грузов вручную, продолжительной работой на ногах. Выше указанное обусловливает необходимость постоянного анализа влияния микроклимата в производственных помещениях и состояния здоровья производственного персонала. Согласно поставленной задаче целью работы является анализ влияния микроклимата в промышленных теплицах на производственный персонал. В статье проведены комплексные гигиенические исследования условий труда производственного персонала промышленных теплиц, оценена степень вредности и опасности неблагоприятных факторов рабочей среды, дана комплексная гигиеническая оценка влияния микроклимата, изучено состояние здоровья овощеводов по данным периодических медицинских осмотров. Интегральная оценка условий труда производственного персонала промышленных теплиц, по совокупности действующих факторов производственной среды и трудового процесса в течение всего летнего производственного цикла соответствует вредности условий труда 3-й степени (класс 3.3). Проведенные исследования доказывают необходимость разработки и внедрения профилактических мероприятий, для улучшения условий труда. Перспективой дальнейших исследований является гигиеническая оценка параметров микроклимата в теплый и холодный периоды года, оценка влияния состояния внутренней воздушной среды на производственный персонал в теплиц, профессиографические исследования трудовой деятельности, общая оценка условий труда и оценка профессионального риска производственного персонала промышленных теплиц.
The work in industrial greenhouses differs from other branches in the specifics of technological processes and is characterized by the influence on the production personnel of the complex of a number of adverse factors: high humidity, intense solar radiation and high air temperatures, air pollution of the working zone by harmful chemicals, contamination of surfaces and air with bacterial microflora and eggs helminths, physical loads when performing technological operations and moving loads manually, etc. long-term standing work. The abovestated stipulates the necessity of constant analysis of the influence of the microclimate in the production premises and the state of health of the production personnel. In the article complex hygienic researches of working conditions of production personnel of industrial greenhouses were conducted, the degree of harmfulness and danger of unfavorable factors of the working environment was assessed, the complex hygienic estimation of microclimate influence was assessed, the health condition of vegetable growers was studied according to the data of periodical medical examinations. The general hygienic estimation of working conditions of industrial greenhouses staff taking into account the influence of the complex of harmful factors of the working environment and the labor process during the annual work cycle corresponds to the harmful working conditions of the 3rd degree (class 3.3). According to periodic medical examinations, workers have been diagnosed with a disease in which germs can play an important role in unfavorable microclimate parameters. The conducted researches prove the necessity of development and introduction of preventive measures, for improvement of working conditions. The prospect of further research is the hygienic estimation of microclimate parameters in the warm and cold seasons, the assessment of the effect of the condition of the internal air environment on production personnel in greenhouses, occupational studies of labor activity, a general assessment of working conditions and the assessment of the occupational risk of the industrial staff of industrial greenhouses.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/5703
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 2 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf297,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.