Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/5698
Title: Оптимізація процесу збирання та транспортування врожаю зернових культур з використанням бункера-накопичувача
Other Titles: Оптимизация процесса сбора и транспортировки урожая зерновых культур с использованием бункера-накопителя
Optimization of the collection and transport processing of crop cereals with use bunker-accumulator
Authors: Циганенко, М. О.
Сировицький, К. Г.
Романашенко, О. А.
Цыганенко, М. А.
Сыровицький, К. Г.
Романашенко, А. А.
Tsiganenko, M. A.
Syrovitsky, K. G.
Romanashenko, A. A.
Keywords: збирання врожаю;транспортування;бункер-накопичувач;оптимізація;технологічний процес;уборка урожая;транспортирование;бункер-накопитель;оптимизация;технологический процесс;harvesting;transporting;bunker-store;optimization;technological process
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Циганенко М. О., Сировицький К. Г., Романашенко О. А. Оптимізація процесу збирання та транспортування врожаю зернових культур з використанням бункера-накопичувача. Інженерія природокористування. 2018. № 2(10). С. 87-93.
Series/Report no.: Інженерія природокористування, № 2(10)
Abstract: У роботі вирішене завдання, яке направлене на зменшення втрат зернової продукції та оптимізацію технічних засобів в технологічному процесі збирання та транспортування врожаю зернових культур. Виконане теоретичне обґрунтування доцільності використання бункера – накопичувача в технологічному процесі збирання врожаю зернових та зернобобових культур. Досліджено, що включивши в технологічний процес збирання врожаю зернових та зернобобових культур бункер – накопичувач при груповій роботі зернозбиральних комбайнів, можливо вивільнити один чи два зернозбиральні комбайни та декілька транспортних засобів не змінюючи строки збиральних робіт. Знають всі хлібороби, що збирати врожай необхідно в короткі терміни. З розвитком технічних засобів для збирання врожаю, або створення нових зернозбиральних комбайнів примушує змінювати й технологічний процес. Як відомо нові сучасні зернозбиральні комбайни направлені на збільшення продуктивності, а це збільшення ширини жатки до 12 метрів, потужність двигуна до 400 - 500 кінських сил та об’єм бункера до 12м3 . Якщо брати до уваги останній показник і пов’язати його з об’ємом кузова транспортних засобі, що є більшістю в сільськогосподарських підприємствах, то автомобіль марки КаМАЗ має об’єм кузова без надставних бортів 7м3. Співвідношення цих об’ємів не співпадає, а для більш якісного використання робочого часу комбайна необхідно розвантаження зерна із бункера в транспортний засіб за один прийом. Так виникає технічна проблема для вирішення якої є використання бункера-накопичувача.
В работе решена задача, которое направлено на уменьшение потерь зерновой продукции и оптимизацию технических средств в технологическом процессе сбора и транспортировки урожая зерновых культур. Выполнено теоретическое обоснование целесообразности использования бункера-накопителя в технологическом процессе уборки урожая зерновых и зернобобовых культур. Доказано, что включив в технологический процесс сбора урожая зерновых и зернобобовых культур бункер-накопитель при групповой работе зерноуборочных комбайнов, возможно высвободить один или два зерноуборочные комбайны и несколько транспортных средств не изменяя сроки уборочных работ. Знают все земледельцы, собирать урожай необходимо в короткие сроки. С развитием технических средств для сбора урожая, или создание новых зерноуборочных комбайнов заставляет менять и технологический процесс. Как известно новые современные зерноуборочные комбайны направлены на увеличение производительности, а это увеличение ширины жатки до 12 метров, мощность двигателя до 400 - 500 лошадиных сил и объем бункера до 12м3. Если брать во внимание последний показатель и связать его с объемом кузова транспортных средств, являющихся большинством в сельскохозяйственных предприятиях, то автомобиль марки КАМАЗ имеет объем кузова без надставных бортов 7м3. Соотношение этих объемов не совпадает, а для более качественного использования рабочего времени комбайна необходимо разгрузки зерна из бункера в транспортное средство за один прием. Так возникает техническая проблема для решения которой является использование бункера-накопителя.
The task is solved, which is aimed at reducing the losses of grain products and optimization of technical means in the technological process of harvesting and transporting grain crops. The theoretical substantiation of the expediency of using a drill bunker in the technological process of harvesting grain and leguminous crops has been fulfilled. It was investigated that by incorporating into the technological process the harvesting of grain and legume crops, the bunker - storage device during the group work of grain harvesters may release one or two grain harvesters and several vehicles without changing the terms of harvesting operations. All the farmers know that harvesting is necessary in the short term. With the development of technical means for harvesting, or the creation of new combine harvesters, it also makes the technological process change. As you know, new modern grain harvesters are aimed at increasing productivity, which is an increase in the width of the reaper to 12 meters, the engine capacity to 400 - 500 horsepower and the volume of the bunker to 12m3. If you take into account the last figure and associate it with the volume of the body of a vehicle, which is the majority in agricultural enterprises, then the car of the brand KamAZ has a body volume without 7m3. The ratio of these volumes does not coincide, and for better use of the working time of the combine it is necessary to unload the grain from the bunker into the vehicle in one treatment. So there is a technical problem for the solution of which is the use of a hopper - a drive.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/5698
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 2 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf445,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.