Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/54
Title: Польові дослідження борони-лущильника «Дукат-4» з стійками кріплення дисків різної жорсткості
Other Titles: Полевые исследования работы дисковой бороны-лущильника «Дукат-4 » со стойками крепления дисков разной жесткости
Field Studies of Disc Harrow-Cultivator "Dukat-4" with Discs Mounting Rack of Different Rigidity
Authors: Харченко, С. О.
Анікєєв, О. І.
Циганенко, М. О.
Антощенков, Р. В.
Качанов, В. В.
Калюжний, О. Д.
Гаєк, Є. А.
Сорокотяга, Г. В.
Харченко, С. А.
Аникеев, А. И.
Циганенко, М. А.
Антощенков, Р. В.
Качанов, В. В.
Калюжный, А. Д.
Гаек, Е. А.
Сорокотяга, А. В.
Kharchenko, S. A.
Anikeev, A. I.
Tsiganenko, M. A.
Antoshenkov, R. V.
Kachanov, V. V.
Kalyuzhny, A. D.
Gaek, E. A.
Sorokotiaha, A. V.
Keywords: борона - лущильник
жорсткість стійки
агрофон
глибина обробітку
гребнистість
ступінь підрізання бур’янів
тяговий опір
буксування
борона-лущильник
жесткость стойки
агрофон
глубина обработки
гребнистость
степень подрезания сорняков и тяговое сопротивление
буксировки
harrow-cultivator
the rigidity of the stand
soil fertility
depth of processing
the unevenness
the degree of undercut weeds and traction resistance
towing
Issue Date: 2017
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Харченко С. О., Анікєєв О. І., Циганенко М. О., Антощенков Р. В., Качанов В. В., Калюжний О. Д., Гаєк Є. А., Сорокотяга Г. В. Польові дослідження борони-лущильника "Дукат-4" з стійками кріплення дисків різної жорсткості. Інженерія природокористування. 2017. № 1(7). С. 58-62.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 1(7)
Abstract: В статті представлені результати досліджень роботи борони-лущильника «Дукат-4» виробництва Лозівського ковальсько-механічного заводу (ЛКМЗ) з стійками кріплення дисків трьох варіантів жорсткості максимальної (1), середньої (2) та мінімальної (3), які забезпечувались конструктивними особливостями кожного з видів стійок. Метою досліджень було визначення впливу на якість роботи «Дукат-4» кожного з видів стійок, а також вплив жорсткості стійок та тягово-енергетичні показники роботи агрегату в складі «Дукат-4» та колісного трактора Т-150К-09. Якість роботи оцінювалась величинами показників середньої глибини обробітку та її рівномірності, а також гребнистістю та ступенем знищення бур’янів. Визначення показників якості роботи, а також тягово-динамічних показників проводились на двох фонах: поле після збирання соняшника (фон 1) та стерньове поле після збирання ячменю (фон 2). Визначення показників якості проводилось у відповідності до стандартних методик [5, 6, 7, 8], а також окремої методики. Тягово-енергетичні показники визначались за допомогою вимірювальної системи, розробленої на кафедрі «Трактори та автомобілі». Кожний з фонів характеризувався вологістю ґрунту, яка була в межах 11,0 -17,4% та твердістю, яка для фона 1 складала 2,25- 4,3 мПа, фона 2 – 2,2-3,05 мПа. Визначення показників якості показало переваги стійок (2) середньої жорсткості по глибині та рівномірності обробітку, про що свідчить значення коефіцієнту варіації – 36,2% в порівнянні зі стійками 1 та 3, що склала 45,3 та 40,0% відповідно. Стійка 2 забезпечила мінімальну гребнистість, а також найбільш високу ступінь знищення бур’янів – 95,0% в порівнянні з 86,5 та 92,7% для стійок 1 та 3. Тягово-енергетичні показники роботи «Дукат-4» зі стійками різної жорсткості виявили перевагу стійок 2 на обох фонах: тяговий опір був найменшим та складав на фоні 1 14900Н, на фоні 2 – 15160Н. Найменшим також було буксування коліс трактора для стійок 2, яке складало 5,0% проти 6,5-8,5% (фон 1), для стійок 1 та 7,0-9,0% для стійок 3.
В статье представлены результаты по исследованию работы бороны-лущильника «Дукат-4» производства Лозовского кузнечно-механического завода со стойками крепления дисков трех вариантов жесткости: максимальной (№1), средней (№2) и малой (№3). Степень жесткости обеспечивалась конструктивными особенностями каждого из трех видов стоек. Целью исследования является определение влияния жесткости стоек на качество работы «Дукат-4», а также на тягово-энергетические показатели работы машинно-тракторного агрегата в составе «Дукат-4» и колесного трактора Т-150К-09. Качество работы определялось величиной показателей глубины и равномерности обработки почвы, её гребнистости и степени уничтожения сорняков. Определение показателей качества работы, а также тягово-энергетических показателей проводилось на двух фонах: поле после уборки подсолнечника (фон 1) и стерневое поле после уборки ячменя (фон 2). Определение показателей качества проводилось в соответствии со стандартными методиками [5 - 8], а также частной методики. Тягово-энергетические показатели определялись с помощью измерительной системы, разработанной на кафедре «Тракторы и автомобили». Каждый из фонов характеризовался влажностью почвы, которая была в пределах 11,0 -17,4%, твердостью, которая на фоне 1 составляла 2,25 - 4,13 мПа. Определение показателей качества, показало преимущество стоек (№2) средней жесткости по равномерности глубины обработки, о чем свидетельствовал коэффициент вариации-36,2% в сравнении со стойками №1 и 3 (45,3 - 40,0%). Стойки №2 обеспечили минимальную гребнистость, а также наиболее высокую степень уничтожения сорняков-95% при 86,5 - 92,7 для стоек №1 и №3. Тягово-динамические показатели работы «Дукат-4» со стойками разной жесткости также показали преимущество стоек №2 на обоих фонах: тяговое сопротивление было наименьшим и составляло 5,0% против 6,5 - 8,5% (фон 1) для стоек №1 и 7,0-9,0% для стоек №3.
The article presents the results of operation research of harrow-cultivator "Dukat-4" produced by Lozovsky forging - mechanical plant with discs mounting rack of different rigidity: maximum (No. 1), medium (No. 2) and minimal (No. 3). The degree of rigidity was provided by the design of each of the three types of racks. The aim of the research is to determine the effect of rack stiffness on the quality of the operation of "Dukat-4", as well as traction and power performance of a tractor unit as a part of the "Dukat-4" and wheeled tractor T-150K-09. The quality of the operation was determined by the magnitude of the indicators of the depth and uniformity of processing, ridgeness and the degree of weed control. The estimation of operational indicators, as well as traction-energy indicators was carried out on two backgrounds: a field after harvesting of sunflower (background 1), and a stubble field after harvesting of barley (background 2). The estimation of quality indicators was carried out according to standard methods [5 - 8], as well as private methods. Traction-energy indicators were determined using the measuring system developed at the Department "Tractors and cars". Each of the backgrounds was characterized by soil moisture, which was at the range of 11.0 -17.4 percent, the hardness of which on the background 1 was in the range 2.25 - 4.13 MPa. The estimation of quality indicators, showed the advantage of racks of medium hardness (No. 2) as for the uniformity of depth of processing, which was proved by the coefficient of variation – 36,2% as compared to racks 1 and 3 (45,3 - 40,0%). Rack No. 2 provided the minimum ridgeness, and the highest degree of destruction of weeds – 95%, 86,5 and 92.7 for racks No. 1 and No. 3. Traction and dynamic performance of "Dukat-4" with racks of different rigidity also showed the advantage of racks No. 2 on the both backgrounds: traction resistance was the lowest with 5.0% against 6,5 - 8,5% (background 1) for racks No. 1 and 7,0 - 9,0% for racks No. 3.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/54
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.