Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/53
Title: Інноваційній технології локальної меліорації ґрунтів – гідне технічне забезпечення
Other Titles: Инновационной технологии локальной мелиорации почв – достойное техническое обеспечение
Innovative Technologies of Local Soil Amelioration Needs Proper Technical Equipment
Authors: Цапко, Ю. Л.
Цапко, Ю. Л.
Tsapko, Y. L.
Keywords: ґрунт
родючість
меліорація
ресурсоемкість
енергоемкість
екологічність
добрива
стрічкове внесення
локальне внесення
технологія
землеробство
почва
плодородие
мелиорация
ресурсоемкисть
енергоемкисть
экологичность
удобрения
ленточное внесение
локальное внесение
технология
земледелие
soil fertility
land reclamation
resource intensity
power intensity
ecology
fertilizers
band application
local application
technology
agriculture
Issue Date: 2017
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Цапко Ю. Л. Інноваційній технології локальної меліорації ґрунтів - гідне технічне забезпечення. Інженерія природокористування. 2017. № 1(7). С. 54-57.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 1(7)
Abstract: У гумідних регіонах України широко поширені ґрунти з кислою реакцією середовища основним заходом підвищення родючості яких є хімічна меліорація і, зокрема, вапнування. Цей захід позитивно впливає на агрохімічні, фізико-хімічні та фізичні властивості кислих ґрунтів, що сприяє підвищенню врожаїв сільськогосподарських культур. Втім, проведені в останні роки дослідження засвідчили, що існуюча в Україні традиційна система меліорації кислих ґрунтів є не тільки ресурсно- і енергоємною, але й часто екологічно небезпечною. Традиційно вапняні меліоранти вносять окремо від органічних та мінеральних добрив, врозкид на всю орну площу і заорюють у ґрунт, намагаючись створити гомогенний орний шар. Принципово новим підходом щодо вирішення проблеми підвищення родючості ґрунтів з кислою реакцією середовища та поліпшення їх агроекологічного стану є розроблена в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» інноваційна ресурсозбережувальна та екологічно безпечна технологія локальної хімічної меліорації. Вона передбачає внесення комплексного органо-мінерального добрива локальними стрічками в підорний шар ґрунту. Запропонована інноваційна технологія меліорації дозволяє меліорувати не всю орну масу ґрунту (біля 3000 т/га), а тільки її невелику частину (190-200 т/га), що дає можливість заощаджувати кошти на обробітку ґрунту та внесенні добрив з меліорантами. При цьому вихід рослинницької продукції зберігається на рівні традиційної технології меліорації. Зазначено, що актуальним завданням сьогодення є створення відповідної системи машин і механізмів для отримання високоефективних органо-мінеральних добрив та локального внесення їх у ґрунт. На першому етапі широкого впровадження в практику землеробства інноваційної технології локальної меліорації, дуже важливо створити дослідний зразок причіпного грунтооброблювального агрегату, який одночасно виконує дві технологічні операції - основний безполицевий обробіток ґрунту та локальне внесення органо-мінерального добрива комплексної дії. Інноваційна технологія локальної меліорації ґрунтів терміново потребує забезпечення сучасною технікою вітчизняного виробництва, що сприятиме розвитку агропромислового виробництва і зміцненню економічної незалежності держави.
В гумидных регионах Украины широко распространены почвы с кислой реакцией среды основным приемом повышения плодородия, которых является химическая мелиорация и, конкретно, известкование. Этот прием положительно влияет на агрохимические, физико-химические и физические свойства кислых почв, что содействует повышению урожаев сельскохозяйственных культур. Однако, проведенные в последние годы исследования свидетельствуют, что существующая в Украине традиционная система мелиорации кислых почв является не только ресурсо- и энергоёмкой, но и часто экологически опасной. Традиционно известковые мелиоранты вносят отдельно от органических и минеральных удобрений, вразброс на всю пахотную площадь и запахивают в почву, стремясь создать гомогенный пахотный слой. Принципиально новым подходом к решению проблемы повышения плодородия почв с кислой реакцией среды и улучшения их агроэкологического состояния является разработанная в Национальном научном центре «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского» инновационная ресурсосберегающая и эколого безопасная технология локальной химической мелиорации. Она предусматривает внесение комплексного органо-минерального удобрения локальными лентами в подпахотный слой почвы. Предложенная инновационная технология позволяет мелиорировать не всю пахотную массу почвы (около 3000 т/га), а только её небольшую часть (190-200 т/га), что даёт возможность сберегать деньги на обработке почвы и внесении удобрений с мелиорантами. При этом выход растениеводческой продукции сохраняется на уровне традиционной технологии мелиорации. Отмечено, что на сегодня актуальным заданием является создание соответственной системы машин и механизмов для получения высокоэффективных органо-минеральных удобрений и локального внесения их в почву. На первом этапе широкого внедрения в практику земледелия инновационной технологии локальной мелиорации, очень важно создать опытный образец прицепного почвообрабатывающего агрегата, который одновременно выполняет две технологические операции - основную безотвальную обработку почвы и локальное внесение органо-минерального удобрения комплексного действия. Инновационная технология локальной мелиорации почв срочно нуждается в обеспечении современной техникой отечественного производства, что будет содействовать развитию агропромышленного производства и укреплению экономической независимости государства.
In humid regions of Ukraine soils with acid reaction are widespread. The basic methods of increasing of chemical and physical properties of acid soils contributes to increasing crop yields. However, recent studies suggest that the traditional system of land reclamation of acidic soils existing in Ukraine is not only a resource and energy-intensive, but often environmentally hazardous. In accordance with these technologies, lime ameliorants traditionally have been put separately from organic and mineral fertilizers, randomly on the entire arable land and have been plowed into the soil in an effort to create a homogeneous topsoil. A fundamentally new approach to solving the problem of increasing soil fertility with acid reaction and improving their agriecological condition is developed by the National Scientific Center ‘Institute of Soil Science and Agricultural Chemistry named after A.N. Sokolovskiy’ and is called innovative resource-saving and environmental friendly technology of local chemical amelioration. It provides the input of complex organic-mineral fertilizers local bands in the subsurface layer of soil. The proposed innovative technology allows to meliorate not the entire arable soil mass (about 3,000 t / ha), but its small part (190-200 t / ha), which makes it possible to save money on tillage and fertilization during ameliorantion. Still, the plants production output is similar to the output of the traditional amelioration. It is noted that the actual task for today is to provide the respective systems of machines and mechanisms for high-efficiency organic and mineral fertilizers and their local application to the soil. At the first stage the widespread introduction of innovative farming practiced in local reclamation technology the creation of a prototype of trailer tillage machine that simultaneously performs two basic technological operations of subsurface soil treatment and the local application of organic-mineral fertilizer complex action is very important. It was noted that the provision of innovative technology, modern local soil reclamation technology of domestic production is an important priority task of the agro-industrial complex of Ukraine. The innovative technology of local soil amelioration needs to be well equipped with Ukrainian machines immediately. It will serve as a factor of increasing of agronomy production and strengthening of the Ukrainian economy.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/53
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf335,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.