Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/4150
Title: Аналіз пасажирських перевезень та перспективи його розвитку в Україні
Other Titles: Analysis of passenger transport and prospects of its development in Ukraine
Authors: Сліпуха, Т. І.
Slipukha, T.I.
Keywords: транспорт;економіка;пасажирські перевезення;транспортні послуги;transport;economy;passenger transportation;transport services
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Сліпуха Т. І. Аналіз пасажирських перевезень та перспективи його розвитку в Україні. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2018. № 11. С. 165-168.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, № 11
Abstract: Сучасна економіка розвивається колосальними темпами, економічні відносини стають більш комплексними. У забезпеченні сталого розвитку цих відносин важливу роль відіграє транспорт. Транспортний комплекс України поєднує в собі різні види транспорту, такі як: автомобільний, залізничний, авіаційний, морський та річковий, трубопровідний. В статті проаналізовано кількість перевезених пасажирів за останні роки. В транспортній системі України основний обсяг перевезень пасажирів здійснюється автомобільним, залізничним транспортом. В умовах конкуренції на ринку пасажирських перевезень основними завданнями є надання максимального сприяння автомобільним перевізникам на державному рівні. У роботі наведено залежності у % відповідного періоду попередніх років. Статистичний аналіз транспортної галузі надасть реальні результати основних задач та проблем, які виникають при перевезеннях різними видами пасажирського транспорту. Стаття присвячена аналізу окремих показників розвитку транспортної системи України. Особлива увага приділена пасажирообігу у міському та приміському транспорті.
The modern economy is developing colossally, economic relations become more complex. Transport plays an important role in ensuring the sustainable development of these relations. The transport complex of Ukraine combines various types of transport, such as: automobile, railway, aviation, sea and river, pipelines. The article analyzes the number of passengers carried in recent years. In the transport system of Ukraine, the main volume of passenger transportation is carried out by road, rail transport. In the conditions of competition in the passenger transport market, the main tasks are to provide maximum assistance to road carriers at the state level. The dependence in % of the corresponding period of previous years is given in the work. The statistical analysis of the transport industry will provide real results of the main tasks and problems that arise in the transport of various types of passenger transport. The article is devoted to the analysis of individual indicators of the development of the transport system of Ukraine. Particular attention is paid to passenger traffic in urban and suburban transport.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/4150
ISSN: 2311-441Х
Appears in Collections:№ 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf7,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.