Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/3111
Title: Механізм формування ринку венчурного інвестування переробних підприємств продовольчої сфери
Other Titles: Механизм формирования рынка венчурного инвестирования перерабатывающих предприятий продовольственной сферы
The mechanism of formation of the market of venture investment of food processing enterprises
Authors: Рижикова, Н. І.
Рыжикова, Н. И.
Ryzhikova, N. I.
Keywords: венчурний капітал;переробні підприємства;інвестиції;вартість активів;венчурный капитал;перерабатывающие предприятия;инвестиции;стоимость активов;venture capital;processing enterprises;investments;value of assets
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Рижикова Н. І. Механізм формування ринку венчурного інвестування переробних підприємств продовольчої сфери. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 191 «Економічні науки». 2018. С. 323-333.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 191
Abstract: Метою статті є обґрунтування тенденцій розвитку венчурного капіталу як сучасної форми фінансування. Враховуючи специфічні особливості венчурного капіталу, в статті сформульовані умови, необхідні для його залучення до переробних підприємств продовольчої сфери. Розглянуто основні тенденції розвитку венчурної індустрії. Дослідженням встановлено основні риси розвитку вітчизняного ринку венчурного капіталу. Здійснено розподіл числа і обсягів інвестицій на ранніх стадіях фінансування компаній в Україні по галузям. Проаналізовано структуру кількості інституційних інвесторів та вартості активів в їх управлінні. Дослідженням виявлено ряд негативних моментів, які гальмують формування ефективного ринку венчурних інвестицій.
Целью статьи является обоснование тенденций развития венчурного капитала как современной формы финансирования. Учитывая специфические особенности венчурного капитала, в статье сформулированы условия, необходимы для его привлечения к перерабатывающим предприятиям продовольственной сферы. Рассмотрены основные тенденции развития венчурной индустрии. Исследованием установлены основные черты развития отечественного рынка венчурного капитала. Осуществлено распределение числа и объемов инвестиций на ранних стадиях финансирования компаний в Украине по отраслям. Проанализированы структура числа институциональных инвесторов и стоимость активов в их управлении. Исследованием выявлено ряд негативных моментов, которые тормозят формирование эффективного рынка венчурных инвестиций.
The purpose of the article is to justify the development trends of venture capital. The article formulates the conditions necessary to attract venture capital to processing enterprises. The main trends of development of the venture industry are considered. The research establishes the main features of the development of the domestic venture capital market. The distribution of the number and volume of investments in the early stages of financing companies in Ukraine by industry has been carried out. The structure of the number of institutional investors and the value of assets in their management are analyzed. The research revealed a number of negative aspects in the formation of an effective venture investment market.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/3111
ISSN: 5-7987-0176Х
Appears in Collections:Випуск 191: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf644,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.