Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/3079
Title: Інституції і механізми регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції
Other Titles: Институты и механизмы регулирования рынка органической агропродовольственной продукции
Institutions and mechanisms for regulating the market for organic agri-food products
Authors: Дудар, В. Т.
Дударь, В. Т.
Dudar, V. T.
Keywords: інституції;інститути;органічна агропродовольча продукція;інституціональний механізм;економічний механізм;стандартизація;сертифікація;институты;университеты;органическая агропродовольственной продукции;институциональный механизм;экономический механизм;стандартизация;сертификация;institutions;institutes;organic agricultural products;institutional mechanism;economic mechanism;standardization;certification
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Дудар В. Т. Інституції і механізми регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 191 «Економічні науки». 2018. С. 202-214.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 191
Abstract: Ефективний розвиток органічного агровиробництва в Україні потребує інституціонального забезпечення розбудови ринку органічної агропродовольчої продукції, яке в усіх його проявах залежить від складових інституціонального змісту – ринкових, суспільних, державних. Мета статті – дослідити сутність інституціоналізму, роль інститутів та інституцій у суспільно-економічних процесах, здійснити аналіз структурної моделі механізму регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції, запропонувати методичний підхід щодо формування інституцій та механізмів регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети статті було використано такі методи: абстрактно-логічний; дедуктивний і синтезу; узагальнення; монографічний і системного аналізу. Результати дослідження. Встановлено, що інституціональний розвиток на національному та регіональному рівнях, а також повна відсутність функціонуючих інституцій органічного сектора для впровадження органічного законодавства, розвитку сертифікаційних органів відповідно до органічного законодавства як України, так і ЄС, вимагають формування відповідних структур для активізації ринку органічної агропродовольчої продукції. Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні теоретико-методичного базису і розробці науково-практичних рекомендацій для формування інституцій і механізмів регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції. Практична значущість результатів. Значимість інституцій та інститутів на вітчизняному ринку органічної агропродовольчої продукції полягає у формуванні регуляторних механізмів, функції яких випливають з ринку як такого і з державної політики регулювання, серед яких виділено економічний, господарський, ціновий, фінансовий, а також інституціональний механізми. Перспективи подальших досліджень. Обґрунтування національної системи контролю і сертифікації органічного агровиробництва сприятиме утвердженню ефективної моделі інституціонального забезпечення ринку органічної агропродовольчої продукції зорієнтованої на інноваційний шлях розвитку вітчизняного аграрного сектора.
Эффективное развитие органического агропроизводства в Украине требует институционального обеспечения развития рынка органической агропродовольственной продукции, которое во всех его проявлениях зависит от составляющих институционального содержания - рыночных, общественных, государственных. Цель статьи - исследовать сущность институционализма, роль институтов и институций в общественно-экономических процессах, провести анализ структурной модели механизма регулирования рынка органической агропродовольственной продукции, предложить методический подход к формированию институтов и механизмов регулирования рынка органической агропродовольственной продукции в Украине. Методы исследования. Для достижения поставленной цели статьи были использованы следующие методы: абстрактно-логический; дедуктивный и синтеза; обобщения; монографический и системного анализа. Результаты исследования. Установлено, что институциональное развитие на национальном и региональном уровнях, а также полное отсутствие функционирующих институтов органического сектора для внедрения органического законодательства, развития сертификационных органов в соответствии с органическим законодательством как Украины, так и ЕС, требуют формирования соответствующих структур для активизации рынка органической агропродовольственной продукции. Научная новизна полученных результатов заключается в развитии теоретико-методического базиса и разработке научно-практических рекомендаций для формирования институтов и механизмов регулирования рынка органической агропродовольственной продукции. Практическая значимость результатов. Значимость институтов и институций на отечественном рынке органической агропродовольственной продукции заключается в формировании регуляторных механизмов, функции которых вытекают из рынка как такового и с государственной политики регулирования, среди которых выделены экономический, хозяйственный, ценовой, финансовой, а также институциональный механизмы. Перспективы дальнейших исследований. Обоснование национальной системы контроля и сертификации органического агропроизводства будет способствовать утверждению эффективной модели институционального обеспечения рынка органической агропродовольственной продукции ориентированной на инновационный путь развития отечественного аграрного сектора.
Effective development of organic agroproduction in Ukraine requires institutional support for the development of the organic agri-food products market, which in all its manifestations depends on the components of the institutional content - market, public, and state. The purpose of the paper is to investigate the essence of institutionalism, the role of institutes and institutions in socioeconomic processes, to analyze the structural model of the mechanism for regulating the market of organic agri-food products, to propose a methodological approach to the formation of institutions and mechanisms for regulating the market of organic agri-food products in Ukraine. Research methods. To achieve the goal of the article, the following methods were used: abstract-logical; deduction and synthesis; generalization; monographic and system analysis. Research results. It has been established that institutional development at the national and regional levels, as well as the complete lack of functioning organic sector institutions for the implementation of organic legislation, the development of certification bodies in accordance with organic legislation, both Ukraine and the EU, require the formation of appropriate structures for activating the market for organic agri-food products. The scientific novelty of the results obtained is to deepen the theoretical and methodological basis and to develop scientific and practical recommendations for the formation of institutions and mechanisms for regulating the market of organic agri-food products. The practical significance of the results. The significance of institutions and institutes in the domestic market of organic agri-food products are in the formation of regulatory mechanisms, where functions derive from the market as it is and from the state policy of regulation, where price, finance, as well as institutional mechanisms are allocated. Prospects for further research. The substantiation of the national system of control and certification of organic farming will contribute to the establishment of an effective model of institutional provision of organic agricultural products market orientated on the innovative way of development of the domestic agrarian sector.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/3079
ISSN: 5-7987-0176Х
Appears in Collections:Випуск 191: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf409,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.