Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/302
Title: Вибір оптимального режиму функціонування агрегату на основі динамічних параметрів
Other Titles: Выбор оптимального режима функционирования агрегата на основе динамических параметров
Selection of the optimal mode of functioning the unit based on dynamic parameters
Authors: Шуляк, М. Л.
Keywords: прискорення трактора;тягово-динамічні властивості;експериментальні дослідження;тягова характеристика;ускорение трактора;тягово-динамические свойства;экспериментальные исследования;тяговая характеристика;acceleration of the tractor;traction and dynamic properties;experimental research;traction characteristics
Issue Date: 2015
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Шуляк М. Л. Вибір оптимального режиму функціонування агрегату на основі динамічних параметрів. Інженерія природокористування. 2015. № 2(4). С. 85-91.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 2(4)
Abstract: Необхідність вибору оптимального режиму функціонування МТА є однією з важливих задач сучасної науки. З великою ймовірністю можливо стверджувати що, методи оцінки тягово-динамічних і економічних властивостей потребують змін в умовах сучасного тракторобудування. Рух агрегату, що встановився, розглядається в багатьох наукових роботах, без врахування, як коливання швидкості так і наявність прискорення при виконання технологічних операцій. Підхід до вибору режиму роботи МТА на основі статичних тягових або експлуатаційних характеристик свідомо вносить великі помилки, і як результат призводить до неможливості теоретичної оцінки оптимального режиму роботи МТА. Рушійна сила, що створюється двигуном і взаємодією ходової частини з ґрунтом, коливається. Це обумовлено коливаннями крутного моменту двигуна, із-за нерівномірності подання палива і інших чинників, але головним чином змінами властивостей ґрунту в часі і просторі (шляху). Це змінні зчіпні властивості ґрунту, її щільність, вологість, різний макро- і мікрорельєф і так далі. Рух, що встановився, треба розглядати як послідовність прискорень і уповільнень МТА. Надлишок або запас потужності використовується для розгону МТА. Оскільки додаткове підвищення швидкості веде до зростання опору і погіршення якості технологічної операції, можна стверджувати, що частина потужності витраченої двигуном на розгін МТА буде безповоротно втрачена. Для вибору оптимального режиму роботи МТА необхідно оцінювати динамічні втрати при русі, що встановився, виникаючі при коливанні дійсної швидкості руху і динамічної складової буксування. Для МТА, в складі яких функціонують машини змінної маси, запропонований динамічний метод, дозволить контролювати зміну режимів під час виконання технологічних операцій, та без втрати якості операції досягти більш ефективного їх використання.
Необходимость выбора оптимального режима функционирования МТА является одной из важных задач современной науки. С большой вероятностью можно утверждать, что методы оценки тягово-динамических и экономических свойств требуют изменений в условиях современного тракторостроения. Установившееся движение агрегата рассматривается во многих научных работах, без учета, как колебания скорости, так и наличия ускорения при выполнения технологических операций. Подход к выбору режима работы МТА на основе статических тяговых или эксплуатационных характеристик сознательно вносит большие ошибки и, как результат, приводит к невозможности теоретической оценки оптимального режима работы МТА. Движущая сила, создаваемая двигателем и взаимодействием ходовой части с почвой, колеблется. Это обусловлено колебаниями крутящего момента двигателя, из-за неравномерности подачи топлива и других факторов, но главным образом изменениями свойств почвы во времени и пространстве (пути). Это переменные сцепные свойства почвы, ее плотность, влажность, разный макро- и микрорельеф и так далее. Установившееся движение надо рассматривать как последовательность ускорений и замедлений МТА. Избыток или запас мощности используется для разгона МТА. Поскольку дополнительное повышение скорости ведет к росту сопротивления и ухудшению качества технологической операции, можно утверждать, что часть мощности, затраченной двигателем на разгон МТА, будет безвозвратно потеряна. Для выбора оптимального режима работы МТА необходимо оценивать динамические потери при установившемся движении, которые возникают при колебании действительной скорости движения и динамической составляющей буксования. Для МТА, в составе которых функционируют машины переменной массы, предложенный динамический метод позволит контролировать изменение режимов при выполнении технологических операций, и без потери качества операции достичь более эффективного их использования.
The need to select the optimum modef of functioning of the MTU is one of the most important problems of modern science. With high probability, it can be argued that the methods for estimating trailer dynamic and economic characteristics require changes in the modern tractor industry. Steady motion of unit is regarded in many scientific works, excluding the oscillations of speed and the presence of acceleration during technological operations. The approach to the selection of the operating mode of MTU based on static traction or operating characteristics knowingly contributes big mistakes and as a result, makes it impossible to assess the theoretical optimum performance the MTU. The driving force generated by the interaction of the engine and running gear with the soil varies. This is due to variations in the engine torque due to the unevenness of fuel and other factors, but primarily soil properties change over time and space (path). This variable coupling properties of the soil, its density, humidity, different macro and micro relief and so on. Steady movement must be seen as a series of accelerations and decelerations the MTU. Excess or power supply is used to disperse the MTU. As an additional increase in speed leads to increased resistance and deterioration technological operation, it can be argued that part of the power consumed in the motor acceleration MTU will be permanently lost. To select the optimal operation of the MTU is necessary to assess the dynamic losses in steady motion, vibrations that occur when the actual vehicle speed and the dynamic component of slipping. For the MTU, a part of which operate the machine with variable mass, the proposed dynamic method allows to control mode change when the technological operations, and without any quality loss surgery to achieve a more effective use.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/302
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 2 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1001.pdf561,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.