Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/2843
Title: Методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно- інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу
Other Titles: Методологические принципы построения механизмов управления инновационно- инвестиционным развитием субъектов агробизнеса
Methodological principles of construction of mechanisms of management of innovative-investment development of agribusiness entities
Authors: Пономарьов, О. С.
Пономарев, А. С.
Ponomarev, A. S.
Keywords: механізм управління
інноваційно-інвестиційний розвиток
ресурсний потенціал
ресурсозберігаючі технології
механизм управления
инновационно-инвестиционное развитие
ресурсный потенциал
ресурсосберегающие технологии
mechanism of management
of innovative investment development
resource potential
resourcesaving technologies
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Пономарьов О. С. Методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно- інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 1. С. 79-86.
Series/Report no.: Актуальні проблеми інноваційної економіки, № 1
Abstract: У статті ідентифіковано методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу. Запропоновано розглядати інвестиційний механізм управління ресурсним потенціалом підприємства, з метою підвищення його ефективності, в трьох спектрах, а саме: як інвестиційний механізм фінансування, механізм формування умов для провадження інноваційно-інвестиційних заходів та інвестиційний механізм управління розподілом інвестиційних ресурсів. Встановлено, що головним завданням інвестиційних механізмів розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств є інвестиційне забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарських товаровиробників на основі впровадження передових ресурсозберігаючих технологій з досягненням максимального ефекту від використання залучених ресурсів. Доведено, що успіх у функціонуванні інвестиційних механізмів полягає у вчасному та оптимальному поєднанні окремих управлінських методів та інструментів. Невчасність у виявленні слабких сторін механізму може призвести до суттєвого зниження ефективності вкладених коштів, що актуалізує релевантність у прийнятті рішень стосовно здійснення інвестиційно-інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Запропоновано трактувати інвестиційний механізм розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств як сукупність цілеспрямованих форм і джерел інвестицій, принципів, методів, інструментів та важелів впливу на накопичення та використання інноваційних ресурсів для розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств, а також система управління даними процесами, що має забезпечувати обґрунтування напрямів інвестування, максимізацію інвестиційної ефективності, зниження витрат та ризиків. Обґрунтовані дієві інвестиційні механізми розвитку ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств та на їх основі запропоновані альтернативні інвестиційні стратегії в умовах обмеженого доступу до інвестиційних ресурсів.
В статье идентифицированы методологические принципы построения механизмов управления инновационно-инвестиционным развитием субъектов агробизнеса. Предложено рассматривать инвестиционный механизм управления ресурсным потенциалом предприятия, с целью повышения его эффективности, в трех спектрах, а именно: как инвестиционный механизм финансирования, механизм формирования условий для внедрения инновационно-инвестиционных мероприятий и инвестиционный механизм управления распределением инвестиционных ресурсов. Установлено, что главной задачей инвестиционных механизмов развития ресурсного потенциала агропредприятий является инвестиционное обеспечение расширенного воспроизводства сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе внедрения передовых ресурсосберегающих технологий с достижением максимального эффекта от использования привлеченных ресурсов. Доказано, что успех в функционировании инвестиционных механизмов заключается в своевременном и оптимальном сочетании отдельных управленческих методов и инструментов. Несвоевременность в выявлении слабых сторон механизма может привести к существенному снижению эффективности вложенных средств, что актуализирует релевантность в принятии решений относительно осуществления инвестиционно-инновационного развития сельскохозяйственных предприятий. Предложено трактовать инвестиционный механизм развития ресурсного потенциала агропредприятий как совокупность целенаправленных форм и источников инвестиций, принципов, методов, инструментов и рычагов влияния на накопление и использование инновационных ресурсов для развития ресурсного потенциала аграрных предприятий, а также система управления данными процессами, что должно обеспечивать обоснование направлений инвестирования, максимизацию инвестиционной эффективности, снижения затрат и рисков. Обоснованы действенные инвестиционные механизмы развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий и на их основе предложены альтернативные инвестиционные стратегии в условиях ограниченного доступа к инвестиционным ресурсам.
The paper identified methodological principles of construction of mechanisms of management of innovativeinvestment development of agribusiness entities. Asked to consider the investment management mechanism and resource potential of the enterprise with the aim of improving its efficiency, in three spectra, namely as an investment financing mechanism, the mechanism of formation of conditions for innovative-investment measures and investment the management mechanism of distribution of investment resources. It is established that the main objective of the investment mechanisms of development of resource potential of agricultural enterprises is an investment to provide for expanded reproduction of agricultural producers through the introduction of advanced resource-saving technologies to achieve maximum effect from the use of borrowed resources. Proven success in functioning investment mechanisms is a timely and optimal combination of individual management methods and tools. Lack of timeliness in identifying weaknesses of the mechanism can lead to a significant reduction in the efficiency of invested funds, which actualizes the elevance in decision-making regarding the implementation of investment and innovative development of agricultural enterprises. Proposed to interpret the investment mechanism of the development of the resource potential of agricultural enterprises as a set of targeted forms and sources of investments, principles, methods, tools and levers of influence on the accumulation and use of innovative resources for development of resource potential of agricultural enterprises, as well as the data management system processes, which should provide justification of directions of investments, maximizing investment efficiency, reduce costs and risks. Reasonably effective investment mechanisms of development of resource potential of agricultural enterprises and on the basis of their proposed alternative investment strategy in conditions of limited access to investment resources.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/2843
ISSN: 2524-0455
Appears in Collections:№ 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf551,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.