Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/1044
Title: Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції
Other Titles: Влияние глобализации на экономические системы и возникновении между ними конкуренции
The effect of globalization on economic systems and redising between the competition
Authors: Орел, В. М.
Keywords: національна економіка;глобалізаційні процеси;конкуренція;інформаційне забезпечення;ліберальна модель;національна конкурентоспроможність;регіональний розвиток;национальная экономика;глобализационные процессы;конкуренция;информационное обеспечение;либеральная модель;национальная конкурентоспособность;региональное развитие;national economy;globalization;competition;information provision;the liberal model;national competitiveness;regional development
Issue Date: 2017
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Орел В. М. Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 3. С. 58-63.
Series/Report no.: Актуальні проблеми інноваційної економіки, № 3
Abstract: Погоджуючись з тим, що глобалізацій ні процеси мають під собою певну об'єктивну основу, можна стверджувати, що в тому вигляді, як вона сьогодні втілилася в національну економіку, вона стала викликом для всієї світової економіки і не може бути для неї прийнятною. На сьогоднішній день темі глобалізації інтеграційних процесів та ряду чинників, які відбуваються в її умовах присвячено дуже багато різних дискусій, тем, обговорень, але наукових досліджень, які б проводились з більш глибоким вивченням даного питання в рамках сьогодення дуже мало. Глобалізація діє в напрямку деконструкції суверенних національних держав і національних спільнот, відкриває можливості виведення еліт зі сфери їхнього служіння національним інтересам і системи національного контролю. Говорячи про глобалізацію як рукотворної реальності, необхідно відразу ж зазначити, що глобалізацій ні процеси - це не тільки об'єктивний наслідок економічного розвитку, а й політичне явище. Однак повного прийняття процесу бути не може, тому що процес відбувається при різноманітних політичних та економічних факторів, на що людина вплинути не може і змінити.
Соглашаясь с тем, что глобализаций ни процессы имеют под собой определенную объективную основу, можно утверждать, что в том виде, как она сегодня воплотилась в национальную экономику, она стала вызовом для всей мировой экономики и не может быть для нее приемлемой. На сегодняшний день теме глобализации интеграционных процессов и ряда факторов, которые происходят в ее условиях посвящено очень много различных дискуссий, тем, обсуждений, но научных исследований, которые проводились с более глубоким изучением данного вопроса в рамках настоящего очень мало. Глобализация действует в направлении деконструкции суверенных национальных государств и национальных сообществ, открывает возможности вывода элит из сферы их служение национальным интересам и системы национального контроля. Говоря о глобализации как рукотворной реальности, необходимо сразу же отметить, что глобализаций ни процессы - это не только объективное следствие экономического развития, но и политическое явление. Однако полного принятия процесса быть не может, так как процесс происходит при различных политических и экономических факторов, на что человек повлиять не может и изменить.
Agreeing that the processes of globalization have a certain objective basis, it can be argued that, as it is now embodied in the national economy, it has become a challenge for the entire world economy and can'not be acceptable to it. To date, the theme of the globalization of integration processes and a number of factors that occur in its conditions is devoted to a lot of different discussions, topics, discussions, but scientific research, which would be carried out with a deeper study of this issue within the present, very few. Globalization acts in the direction of deconstruction of sovereign nation-states and national communities, opens up the possibility of elite withdrawal from the sphere of their service to the national interests and the system of national control. Speaking of globalization as a man-made reality, it is necessary to immediately point out that globalization processes are not only an objective consequence of economic development, but also a political phenomenon. However, full acceptance of the process can'nоt be, because the process occurs in a variety of political and economic factors, which can'not be influenced by people and change.
URI: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/1044
ISSN: 2524-0455
Appears in Collections:№ 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf458,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.